Rok III

Farmakologia III Rok Wydział Lekarski 2018/2019

Regulamin zajęć z Farmakologii [Przedmiot flagowy]

Farmakologia jest przedmiotem flagowym!

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2018/2019 można znaleźć na stronie wl.cm.uj.edu.pl/studenci/zasady-sekwencyjnosci (zakładka Studenci—>„Zasady sekwencyjności”).

Seminaria

 1. Każde z seminariów składa się z części teoretycznej i części praktycznej, polegającej na ćwiczeniu zapisywaniu recept z danej dziedziny. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na każdych ćwiczeniach student powinien być przygotowany do odpowiedzi (ustnej, pisemnej) na ocenę w zakresie obowiązującego materiału. Brak przygotowania na zajęcia może być podstawą do niezaliczenia zajęć, traktowanego jak nieobecność na nich.
 2. W ciągu roku dopuszczalne są dwie (2) usprawiedliwione nieobecności. Wymagają one zaliczenia zaległości u asystenta prowadzącego. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni.
 3. Nieobecności nieusprawiedliwione, brak zaliczenia zaległości w przypadku nieobecności usprawiedliwionych lub niezaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego (na skutek nieprzygotowania lub nieodpowiedniego zachowania) są podstawą do niedopuszczenia do testu końcowego.

Kolokwia – egzaminy częściowe

 1. W trakcie kursu farmakologii na roku III organizowane są cztery kolokwia, wszystkie w formie testu (60 pytań, 45 minut), każde pytanie z jedną prawidłową odpowiedzią na pięć możliwości (A-E). Każde z kolokwiów  ma tylko jeden termin.
 2. Kolokwia są traktowane jak egzaminy częściowe z przedmiotu. Istnieje zatem możliwość zwolnienia z testu końcowego dla najlepszych studentów, którzy uzyskają wyróżniające się osiągnięcia w nauce przedmiotu na roku II (punktacja z 2 kolokwiów + punktacja z zaliczenia receptury) i na roku III (punktacja z 4 kolokwiów + punktacja z zaliczenia receptury + opinia asystentów prowadzących). Lista osób zwolnionych z testu końcowego, z podaniem kryteriów zastosowanych do uznania wyników za wyróżniające, będzie podana do wiadomości po ostatnich zajęciach. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia i przystąpienia do testu końcowego w normalnym trybie.
 3. Obecność na kolokwium, podobnie jak na zajęciach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (podobnie jak na teście końcowym) jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania (utrata terminu). W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności (patrz też SEMINARIA punkt 2) zaległe kolokwium można zdawać u Koordynatora III roku po zakończeniu kursu farmakologii (II połowa maja).
 4. Zaliczenie z praktycznej umiejętności zapisywania recept odbywa się na końcu kursu (w miesiącu maju). Zaliczenie polega na napisaniu 5 zadanych recept, każda oceniana jest w skali punktowej 0 do 2 pkt. – maksymalnie można zdobyć 10 pkt.

Test końcowy

 1. Do dopuszczenia do testu końcowego konieczny jest sumaryczny wynik co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich czterech kolokwiów na III roku (wyniki z poszczególnych kolokwiów kumulują się). Osoby niedopuszczone do testu końcowego otrzymują w I terminie końcową ocenę niedostateczną i przystępują do testu końcowego w II terminie. Dokładna data II terminu (pierwsza połowa września) ogłoszona będzie przed przerwą wakacyjną.
 2. Test końcowy ma formę 90 pytań (70 minut), z zakresu całości materiału przerabianego na roku II i III. Test w II terminie ma również formę 90 pytań testowych.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania. Przywrócenie terminu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na teście końcowym wymaga pisemnej akceptacji Dziekana.

Ocena końcowa

Na ocenę końcową z przedmiotu (zarówno w I, jak i w II  terminie) składają się: punktacja z II roku (patrz regulamin roku II), punktacja z 4 kolokwiów na III roku, punktacja z testu końcowego (I albo II termin) i punktacja z umiejętności zapisywania recept. Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o uzyskaną przez studenta sumę wag.

Suma wag poszczególnych składowych oceny wyliczana jest następująco: (suma punktów za kolokwia na roku II oraz na roku III x 3, czyli maksymalnie 1080 punktów) + (test końcowy x 10, czyli maksymalnie 900 punktów) + (punkty z zaliczenia receptury na roku II x1+ punkty z zaliczenia receptury na roku III x 2, czyli maksymalnie 30 punktów). Suma wag wynosi więc maksymalnie 2010 punktów, zaś kryterium wagi poszczególnych składowych jest następujące: wyniki na roku II i III > test końcowy > > wyniki z umiejętności zapisywania recept.

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii na III roku WL

 1. Farmakologia. Pod red. Prof. R. Korbuta. PZWL 2017.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.
 3. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.
 4. Farmakologia i toksykologia. Mutschler E. Wydawnictwo MedPharm 2016, wyd. 4.
 5. Farmakologia Rang i Dale. Red. wyd. pol. D. Mirowska-Guzel, A. Członkowski, B. Okopień; Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014
 6. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych, Med. Prakt. 2016 (lub bardziej aktualne)- wybrane zagadnienia z zakresu farmakoterapii:
  • Choroby układu krążenia:
   • leczenie ostrych zespołów wieńcowych
   • leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań naglących
   • leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  • Choroby układu oddechowego:
   • leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc
   • farmakoterapia astmy
  • Choroby układu pokarmowego:
   • leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
   • leczenie zapalnej choroby jelita grubego
  • Choroby układu moczowego:
   • leczenie zakażeń układu moczowego
  • Choroby układu wewnątrzwydzielniczego:
   • farmakoterapia cukrzycy
  • Choroby alergiczne:
   • leczenie wstrząsu anafilaktycznego
  • Choroby infekcyjne:
   • zasady leczenia sepsy i wstrząsu septycznego
  • Opieka paliatywna:
   • leczenie bólu u chorego na nowotwór
  • Zatrucia
   • ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach
   • zatrucia lekami i substancjami psychoaktywnymi

Podręczniki do receptury:

 1. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.
 2. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). J. Robak. E Kostka-Trąbka, K. Bieroń, Lilia Grodzińska. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.
 3. Materiały dydaktyczne od KOORDYNATORA roku II oraz od asystentów prowadzących zajęcia na roku II.

Program ćwiczeń dla studentów III roku WL w roku akademickim 2018/2019.

Tygodnie/data Temat ćwiczeń/seminarium
08 – 10 października 2018 Leki odkażające
Chemioterapeutyki przeciwbakteryjne (pochodne nitrofuranu, pochodne nitroimidazolu, chinolony przeciwbakteryjne, antagoniści kwasu foliowego )
15-17 października 2018 Antybiotyki hamujące syntezę ściany bakterii
Antybiotyki hamujące syntezę białek (aminoglikozydy)
22-24 października 2018 Antybiotyki hamujące syntezę białek (makrolidy, tetracykliny i inne wpływające na syntezę białek)
Antybiotyki stosowane miejscowo
Chemioterapia mykobakterioz
Leki przeciwgrzybicze
29-31 października 2018 Leki przeciwwirusowe
Chemioterapia chorób wywołanych przez pierwotniaki i robaki
8 listopada 2018 I KOLOKWIUM TESTOWE
CDK ul. Łazarza 16: Aule ABC, godz. 18.00-19.00
12 – 14 listopada 2018 Glikokortykosteroidy,
Mineralokortykosteroidy
Farmakologia układu rozrodczego, steroidy anaboliczne
19-21 listopada 2018 Farmakologia podwzgórza, przysadki i tarczycy
26 – 28 listopada 2018 Leczenie cukrzycy,
Leki wpływające na gospodarkę wapniową i kości
03 – 05 grudnia 2018 Leczenie niedokrwistości, Mielopoetyczne czynniki wzrostu (erytropoetyna, G-CSF, GM-CSF), Preparaty krwiopochodne; Leki przeciwpłytkowe oraz wpływające na krzepnięcie krwi i fibrynolizę
13 grudnia 2018 II KOLOKWIUM TESTOWE
CDK ul. Łazarza 16: Aule ABD, godz. 17.45-18.45
17- 19 grudnia 2018 Leki przeciwnowotworowe,
Leki immunosupresyjne i immunomodulujące
PRZERWA ŚWIĄTECZNA (23.12.2018- 02.01.2019)
07-09 stycznia 2019 Leki pobudzające ośrodek oddechowy
Leki przeciwkaszlowe, wykrztuśne i sekretolityczne
Leki rozszerzające oskrzela oraz inne, używane w leczeniu astmy i POCHP
14 – 16 stycznia 2019 Leki przeciwwymiotne
Leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i chorobie refluksowej przełyku
Leki stosowane w leczeniu zaparć i biegunek
Leki stosowane w leczeniu chorób zapalnych jelita grubego
21 – 23 stycznia 2019 Leczenie wirusowych zapaleń wątroby
Leki żółciotwórcze, żółciopędne, rozpuszczające kamienie żółciowe
Leki diuretyczne, antydiuretyczne oraz wpływające na pH moczu
PRZERWA – SESJA ZIMOWA (04.02.2019 – 22.02.2019)
25 – 27 luty 2019 Leki używane w leczeniu niewydolności serca. Leki używane w leczeniu nadciśnienia tętniczego
7 marca 2019 III KOLOKWIUM TESTOWE
CDK ul. Łazarza 16: Aule ABC, godz. 18.00-19.00
11 – 13 marca 2019 Leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej oraz leki obniżające stężenie lipidów we krwi
18 – 20 marca 2019 Leki przeciwarytmiczne;
Ogólne schematy leczenia wybranych schorzeń kardiologicznych
4 kwietnia 2019 IV KOLOKWIUM TESTOWE
CDK ul. Łazarza 16: Aule ABC, godz. 18.00-19.00
08 – 10 kwietnia 2019 Repetytorium z receptury
15 – 17 kwietnia 2019 Zajęcia konsultacyjne
Zaliczenie z receptury lekarskiej 06-08.05.2019
Zaliczenie zaległych kolokwiów 15.05.2019
13 – 15 maja 2019 Nazwologia
TEST KOŃCOWY: 17.06.2019r.godz. 13.45

Kolokwia:

 • 08 listopada 2018r.: Aula ABC godz. 18.00-19.00
 • 13 grudnia 2018r: Aula ABD godz. 17.45-18.45
 • 7 marca 2019r: Aula ABC godz. 18.00-19.00
 • 4 kwietnia 2019r: Aula ABC godz. 18.00-19.00
 • TEST KOŃCOWY: 17.06.2019 Aula ABC godz. 13.45 – 15.45

Harmonogram zajęć dla grup studentów III roku WL w roku akademickim 2018/2019

Dzień tygodnia Godzina Grupa MIEJCE
Poniedziałek 13:15-15:30 10,11 Sala Dydaktyczna Katedry Farmakologii (ul. Grzegórzecka 16, II piętro)
16:00-18:15 2,3 Sala Dydaktyczna Katedry Farmakologii (ul. Grzegórzecka 16, II piętro)
Wtorek 13:15-15:30 12,13 Sala Dydaktyczna Katedry Farmakologii (ul. Grzegórzecka 16, II piętro)
16:00-18:15 6, 7 Sala Dydaktyczna Katedry Farmakologii (ul. Grzegórzecka 16, II piętro)
Środa 13:15-15:30 4, 5 Sala Dydaktyczna Katedry Farmakologii (ul. Grzegórzecka 16, II piętro)
16:00-18:15 8, 9 Sala Dydaktyczna Katedry Farmakologii (ul. Grzegórzecka 16, II piętro)

Kontakt do koordynatora:

Barbara Lorkowska-Zawicka
barbara.lorkowski@uj.edu.pl

Wielkość fontu
Kontrast