Analizy i badania naukowe na zamówienie

Analizy i badania naukowe na zamówienie

Badania farmakokinetyczne i toksykologiczne

 • wykrywanie leków i środków farmakologicznie aktywnych w materiale biologicznym
 • analizy toksykologiczne w kierunku środków odurzających
 • badania biodostępności leku
 • badania biorównoważności leków
 • badania metabolizmu leków i substancji farmakologicznie aktywnych
 • identyfikacja zanieczyszczeń leków – określanie struktury nieznanej substancji
 • badania składu i zanieczyszczeń leków złożonych, suplementów diety oraz środków kosmetycznych

Badania farmakodynamiczne

Katedra oferuje pomoc w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań właściwości biologicznych leków, suplementów diety oraz środków kosmetycznych. Posiadamy odpowiedni sprzęt i doświadczenie, udokumentowane licznymi publikacjami, w realizacji projektów badawczych z użyciem modeli in vitro (hodowle komórkowe), ex vivo (izolowane narządy) oraz in vivo. W Katedrze funkcjonuje laboratorium proteomiki (analiza map peptydowych, 2-DE, określanie sekwencji aminokwasów w peptydach) oraz pracownia biologii molekularnej i cytometrii przepływowej.

Badania genetyczne i farmakogenetczne

Katedra oferuje pomoc w zaprojektowaniu, przeprowadzeniu badań i analizie danych w zakresie występowania polimorfizmów wybranych genów ….(…)

Inne projekty naukowe

Katedra oferuje pomoc w zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań naukowych, szczególnie w zakresie patofizjologii i farmakologii schorzeń układu krążenia.


Materiał biologiczny:

Wykonujemy badania w materiale ludzkim i zwierzęcym

 • Krew, osocze, surowica
 • Mocz
 • Tkanki
 • Hodowle komórkowe

Leki

Wykonujemy analizy dotyczące większości leków i ich metabolitów z podstawowych grup terapeutycznych:

 • Opiaty
 • Pochodne benzodiazepiny
 • Barbiturany
 • Pochodne fenotiazyny
 • Pochodne tioksantenu
 • Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
 • Leki przeciwdepresyjne
 • Leki przeciwpsychotyczne
 • Leki przeciwpadaczkowe
 • Metyloksantyny
 • Beta-adrenolityki i inne leki krążeniowe
 • Antybiotyki
 • Leki przeciwhistaminowe
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • INNE

Środki odurzające

 • Morfina, opiaty (składniki kompotu makowego)
 • Opioidy (syntetyczne narkotyczne środki o działaniu przeciwbólowym)-
 • Amfetamina i pochodne
 • Kokaina i metabolity
 • Inne – LSD
 • Substancje wchodzące w skład tzw. dopalaczy

Wybrane publikacje

(…)

Aparatura badawcza

 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detekcją masową (HPLC/MS)
 • Spektrometr masowy LCQ z jonizacją w polu elektrycznym (ESI) lub jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), z opcją tandemowej spektrometrii mas (MS/MS) oraz MSn (n=8)
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detekcją UV/VIS
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detekcją spektrofluorymetryczną
 • Zestaw do dwuwymiarowej chromatografii cieczowej (2D-HPLC) z detekcja masową lub UV/VIS (opcjonalnie)
 • Zestaw do dwuwymiarowej elektroforezy (2DE)
 • Aparatura do elektroforezy w żelu agarozowym
 • System dokumentowania żeli
 • Cytometr przepływowy (BD FACS Canto II)
 • Termocyklery (PCR)
 • Zestaw do transferu półsuchego (Western blot)
 • Czytnik mikropłytek (pomiar absorbancji)
 • Czytnik mikropłytek (pomiar fluorescencji)
 • Spektrofotometr i spektrofluorymetr
 • Systemy badań na izolowanych narządach oraz techniką organ-bath
Wielkość fontu
Kontrast