Rok II

II Rok Wydział Lekarski

Regulamin zaliczania przedmiotu Farmakologia 1/2

W roku akademickim 2023/24

Studenci Kierunku Lekarskiego zdobywają wiedzę z farmakologii uczestnicząc
w dwóch kolejnych kursach: Farmakologia 1/2 (realizowany na II roku studiów)
oraz Farmakologia 2/2 (realizowany na III roku studiów z oceną końcową z
przedmiotu). W celu zrozumienia strategii prowadzenia nauczania
farmakologii w Katedrze oraz warunków zaliczenia i wystawiania ocen końcowych
gorąco zachęcamy studentów już na II roku do zapoznania się regulaminami obu
kursów
. Jednocześnie przypominamy, że zaliczenie kursu Farmakologia 1/2
jest konieczne do kontynuowania nauki na kursie Farmakologia 2/2.
Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego
systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM można znaleźć na
stronie zasady sekwencyjności.

 1. WYKŁADY
  1. Wykłady prowadzone są metodą e-learningową na platformie PEGAZ.
  2. Materiał z wykładów obowiązuje do kolokwiów.
  3. Zakres wykładów obowiązujących do poszczególnych seminariów i kolokwiów
   określony jest w harmonogramie zajęć i zaliczeń.
 2. SEMINARIA
  1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Na każdych zajęciach
   student powinien być przygotowany do odpowiedzi (ustnej, pisemnej) na ocenę w
   zakresie obowiązującego materiału. Brak przygotowania na zajęcia może być
   podstawą do niezaliczenia zajęć, traktowanego jak nieobecność na nich.
  2. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności w trakcie całego
   semestru. Nieobecności muszą być usprawiedliwione w jak najkrótszym czasie na
   podstawie zwolnienia lekarskiego lub odpowiednich zaświadczeń w przypadku
   innych przyczyn nieobecności niż zdrowotne (patrz §6 p.5 REGULAMINU
   STUDIÓW
   ).Stosowne dokumenty muszą być dostarczone w terminie do 7
   dni
   (dokument należy przedstawić asystentowi na następnych zajęciach lub
   Koordynatorowi). Usprawiedliwione nieobecności wymagają zaliczenia u
   asystenta prowadzącego. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkują
   niedopuszczeniem do kolokwium bez możliwości przywrócenia terminu.
  3. W przypadku dłuższych nieobecności (w związku z chorobą lub zdarzeniem
   losowym) sposób zaliczenia zaległości należy ustalić z koordynatorem i
   kierownikiem Katedry.
  4. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą, ma
   możliwość przyjścia z dowolną grupą w danym tygodniu dydaktycznym.
 3. KOLOKWIA- EGZAMINY CZĄSTKOWE
  1. W trakcie kursu Farmakologii 1/2 odbywają się dwa kolokwia
   testowe
   , składające się z 60 pytań (45 minut). Każde kolokwium ma tylko
   jeden termin. Kolokwia traktowane są jak egzaminy cząstkowe z
   przedmiotu i ich punktacja wliczana jest do oceny końcowej wg zasad
   określonych w regulaminie kursu Farmakologia
   2/2
   .
  2. Obecność na kolokwiach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność
   na kolokwium (także wynikająca z niedopuszczenia) jest równoznaczna z
   uzyskaniem 0 pkt.
  3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kolokwium, zaległe
   kolokwium można zaliczyć w terminie ustalonym z Koordynatorem. Dostarczenie
   stosownych dokumentów pozwalających na usprawiedliwienie nieobecności na
   kolokwium i przywrócenie terminu musi nastąpić w przeciągu 7 dni roboczych
   (patrz §12 p.11 REGULAMINU
   STUDIÓW
   ). W przypadku dłuższej nieobecności (braku możliwości
   dostarczenia dokumentów w wymienionym czasie) dopuszcza się poinformowanie
   Koordynatora kursu drogą mailową a następnie dostarczenie oryginałów
   dokumentów do Katedry w ustalonym z Koordynatorem terminie.
  4. Istnieje możliwość wglądu studenta do ocenionej pracy pisemnej w
   szczególności arkusza egzaminacyjnego oraz karty odpowiedzi do prac pisemnych
   zgodnie z ogłoszeniem Prodziekana ds. studenckich (§12 p.14 REGULAMINU
   STUDIÓW
   ).
 4. ZALICZENIE KURSU – wpis do USOS
  1. Formalne zaliczenie kursu w USOS możliwe jest po dopełnieniu warunków
   zaliczenia kursu. Formalne zaliczenie kursu Farmakologia 1/2 jest
   konieczne do kontynuowania nauki na kursie Farmakologia 2/2
  2. Zaliczenie kursu student uzyskuje na podstawie wyniku dwóch
   kolokwiów testowych (I terminy!), zrealizowaniu wykładów i obecności
   na zajęciach.
  3. Do zaliczenia kursu konieczne jest uzyskanie sumarycznego wyniku z obu
   kolokwiów testowych na poziomie co najmniej 60% (72 punkty na 120
   możliwych).
  4. W przypadku uzyskania z obu kolokwiów testowych wyniku (sumarycznie)
   poniżej progu student musi przystąpić do ustnego kolokwium zaliczeniowego
   z całości materiału
   w sesji poprawkowej we wrześniu (termin do ustalenia
   z Koordynatorem).
  5. Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik jednostki wyłącznie z udziałem lub po
   zasięgnięciu opinii Koordynatora odpowiedniego kursu.

Lista
rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii na II roku WL

Literatura podstawowa:

 1. Farmakologia. Mechanizmy, Leki, Farmakoterapia oparta na faktach.
  Tom 1. 
  Olszanecki R., Wołkow P. Jawień J. Wydanie I, PZWL
  2023.

Literatura uzupełniająca:

 1. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB,
  Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.
 2. Farmakologia i toksykologia. Mutschler E. Wydawnictwo
  MedPharm 2016, wyd. 4.
 3. Farmakologia Rang i Dale. Red. wyd. pol. D. Mirowska-Guzel,
  A. Członkowski, B. Okopień; Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W
ROKU AKADEMICKIM 2023/24

Terminy kolokwiów w 2024 roku

 • I kolokwium testowe – 16.04.2024 godz. 17:45
 • II kolokwium testowe – 12.06.2024 godz. 16:30

Dzień tygodnia Godzina Grupa
Poniedziałek 9:00-10:30 2
11:15-12:45 8
Wtorek 8:30-10:00 1
11:30-13:00 7
Środa 9:15-10:45 4
11:15-12:45 10
Czwartek 9:15-10:45 5,6
11:15-12:45 11,12
Piątek 9:00-10:30 3,13
11:15-12:45 9,14

PROGRAM SEMINARIÓW DLA STUDENTÓW II ROKU
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ CM

SEMINARIA ODBYWAJĄ SIĘ W CDK

Data Temat seminarium
oraz wykład obowiązujący do danego tematu
Miejsce
26.02-01.03 Wstęp do farmakologii

Wykład 1 (Wprowadzenie do farmakologii. Farmakodynamika)

Aula B
04.03-08.03 Układ parasympatyczny – podstawy przekaźnictwa. Leki układu
cholinergicznego. Leki wpływające na złącze nerwowo-mięśniowe.

Wykład 2 (Leki układu cholinergicznego)

Aula B
11.03-15.03 Układ adrenergiczny – podstawy przekaźnictwa. Agoniści i antagoniści
receptorów układu adrenergicznego, leki o działaniu pośrednim- mechanizm
działania i możliwości zastosowania.

Wykład 3 (Leki układu adrenergicznego)

Aula B
18.03-22.03 Autakoidy 1: Histamina, serotonina, układ
renina-angiotensyna-aldosteron. Nowoczesne metody farmakoterapii
migreny.

Wykład 4 (Autakoidy: histamina, serotonina, autakoidy peptydowe, tlenek
azotu)

Aula B
POZA: Wtorek – S.5
25.03-27.03
03.04-05.04
Autakoidy 2: eikozanoidy (szlak COX i LOX)- zastosowanie w
farmakoterapii.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)- omówienie
najważniejszych leków.

Wykład 5 (cz.2 – Farmakologia eikozanoidów) oraz Wykład 6 (cz.1-
NLPZ)

Aula B
08.04-12.04 Leki biologiczne. Reumatoidalne zapalenie stawów i dna moczanowa-
możliwości farmakoterapii.

Wykład 6 (cz.2 – Leczenie RZS i dny moczanowej)

Zajęcia online !!!
16 kwietnia
(WTOREK)

Godz. 17:45

I kolokwium

Zakres materiału z seminariów i
wykładów powyżej.
Dodatkowo: Wykład 4 (Miażdżyca) i Wykład 5 (cz.1. –
Tlenek azotu)s
Podręcznik: Całość materiału z Rozdz. 1-4

Aula: A,B,C,D
22.04-26.04 Substancje wpływające na przekaźnictwo GABA-ergiczne.
Farmakoterapia
zaburzeń snu i zaburzeń lękowych.

Wykład 7 (Przekaźniki CSN. Barbiturany i benzodiazepiny)

Aula B
06.05-10.05 Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne.

Wykład 9 (Leki przeciwpsychotyczne) oraz Wykład 10 (leki
przeciwdepresyjne)

PON, ŚR, PT – Aula C
WTOREK – S.5

CZW – Aula C (8:30)/Sala 421 (11:15)
13.05-17.05 Farmakoterapia zaburzeń czynności elektrycznej CSN.

Wykład 13 (Leki przeciwpadaczkowe)

PON, ŚR – Aula C
WTOREK – Aula B (8:30)/S.5 (11:30)
Aula C (13:45)
20.05-24.05 Farmakoterapia choroby Parkinsona i innych chorób
neurodegeneracyjnych.

Wykład 11 (Leki stosowane w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona.
Leki stosowane w innych chorobach neurodegeneracyjnych).

Aula C
WTOREK – S.5 (8:30)/S.216
(11:30)
04.06-07.06 Opioidowe leki przeciwbólowe; leczenie bólu. Farmakoterapia
uzależnień.

Wykład 8 (Opioidowe leki przeciwbólowe. Uzależnienie od opioidów. Leczenie
bólu)

Aula B
12 czerwca
(środa)
Godz. 16:30

II kolokwium

Zakres materiału z seminariów i
wykładów powyżej.
Dodatkowo: Wykład 12 (Leki znieczulenia miejscowego. Leki znieczulenia
ogólnego), Wykład 15 (Terapie genowe)
Podręcznik: Całość materiału z Rozdz. 14-15

Aula: A,B,C,D
17.06-21.06 Konsultacje, uzupełnianie nieobecności (w tym zaległe testy) Katedra Farmakologii

Kontakt do koordynatora:

Beata Bujak-Giżycka
beata.bujak-gizycka@uj.edu.pl