Rok V

V rok Wydział Lekarski rok akademicki 2023/2024

Regulamin zajęć z „Farmakologii klinicznej”

  1. Kurs „Farmakologia kliniczna” dla V roku Wydziału Lekarskiego obejmuje cykl 4 seminariów Obecność na seminariach jest obowiązkowa i jest podstawą do uzyskania zaliczenia.
  2. Zaliczenie kursu z oceną student uzyskuje na podstawie przedstawienia pisemnej pracy „Opis i ocena kliniczna przypadku” – praca przygotowana wg instrukcji koordynatora (szczegóły zostaną przedstawione na każdych pierwszych zajęciach cyklu seminariów).
  3. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga koordynator kursu.

Lista rekomendowanych podręczników:

  1. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.
  2. Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. Wydanie II poprawione i uzupełnione, PZWL 2017.

Tematy seminariów

gr. 3 i 4 2.10.2023 sala wykładowa Kopernika 40
wszystkie pozostałe terminy: poniedziałki 15.30-19.15, Aula D, CDK ul. Św. Łazarza 16 w Krakowie

Prowadzący i koordynator kursu: Dr hab. med. Jaroslaw Woroń

Kontakt do koordynatora: j.woron@uj.edu.pl

Nr seminarium TEMAT SEMINARIUM MATERIAŁ, KTÓRY NALEŻY PRZYPOMNIEĆ SOBIE PRZED SEMINARIUM W CELU AKTYWNEGO W NIM UDZIAŁU
1 Trudny pacjent z bólem – jak postępować w praktyce. patofizjologia bólu, farmakologia analgetyków, leki przeciwdepresyjne, koanalgetyki, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwwymiotne
2 Farmakoterapia jatrogenizacyjna – jak postępować w praktyce terapia przyczynowa, terapia objawowa, terapia spersonalizowana, zmiany w farmakokinetyce, interakcje leków, działania niepożądane, choroba polekowa
3 Pacjent z wielochorobowością – standardy farmakoterapii w praktyce. interakcje leków, rola wątroby w procesie metabolizmu leków, funkcja nerek a wydalanie substancji chemicznych
4 Psychofarmakoterapia praktyczna. materiał z kursu podstawowego farmakologii

Terminarz zajęć:

Nr grupy Temat 1 Temat 2 Temat 3 Temat 4 Tygodnie
dydaktyczne
2 Grupy
poniedz
3, 4 02.10.2023
ul. Kopernika 40
09.10.2023 16.10.2023 23.10.2023 1-4
2 Grupy
poniedz
5, 6 30.10.2023 06.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 5-8
2 Grupy
poniedz
7, 8 27.11.2023 04.12.2023 11.12.2023 18.12.2023 9-12
2 Grupy
poniedz
9, 10 08.01.2024 15.01.2024 26.02.2024 04.03.2024 13-14 oraz 20-21
2 Grupy
poniedz
11, 12 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 08.04.2024 22-25
2 Grupy
poniedz
13, 14 15.04.2024 22.04.2024 29.04.2024 06.05.2024 26-29
2 Grupy
poniedz
1, 2 13.05.2024 20.05.2024 27.05.2024 03.06.2024 30-33