Rok II

Farmakologia II Rok Wydział Lekarski

Regulamin zaliczenia przedmiotu

 1. Studenci Kierunku Lekarskiego zdobywają wiedzę z farmakologii (przedmiot flagowy) uczestnicząc w dwóch kolejnych kursach: Farmakologia 1/2 (realizowany na II roku studiów) oraz Farmakologia 2/2 (realizowany na III roku studiów z oceną końcową z przedmiotu). Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM można znaleźć na stronie: wl.cm.uj.edu.pl/studenci/zasady-sekwencyjnosci
 2. Kurs Farmakologii 1/2 obejmuje wykłady i ćwiczenia.
 3. Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Większość zagadnień omawianych w trakcie wykładów nie pokrywa się z tematyką ćwiczeń !!! Materiał z wykładów obowiązuje do kolokwiów!
 4. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na zajęcia studenci zobowiązani są przychodzić punktualnie, przygotowani do odpowiedzi w zakresie obowiązującego materiału. Na każdych ćwiczeniach może być przeprowadzona kartkówka „dopuszczeniowa”. Niezaliczenie więcej niż dwóch kartkówek skutkuje niedopuszczeniem do kolokwium z danego działu bez możliwości przywrócenia terminu.
 5. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności w trakcie całego semestru. Nieobecności muszą być usprawiedliwione w jak najkrótszym czasie na podstawie zwolnienia lekarskiego. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni (dokument należy przedstawić asystentowi na następnych zajęciach lub Koordynatorowi). Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują niedopuszczeniem do kolokwium bez możliwości przywrócenia terminu.
 6. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą, ma możliwość przyjścia z dowolną grupą w danym tygodniu.
 7. W trakcie kursu Farmakologii na II roku odbywają się dwa kolokwia testowe, składające się z 60 pytań oraz kolokwium pisemne z techniki zapisywania recept. Każde kolokwium ma tylko jeden termin. Kolokwia traktowane są jak egzaminy cząstkowe z przedmiotu (patrz regulamin kursu Farmakologia 2/2)
 8. Kolokwium z techniki zapisywania recept odbywa się w trakcie kursu i składa się z pięciu recept do napisania. Za każdą receptę można uzyskać 2 punkty (maksymalnie 10 za całość).
 9. Obecność na kolokwiach jest obowiązkowa.
 10. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (także wynikająca z niedopuszczenia) jest równoznaczna z uzyskaniem 0 pkt.
 11. W przypadku usprawiedliwionej (patrz p.2.) nieobecności na kolokwium, zaległe kolokwium można zaliczyć w terminie ustalonym z Koordynatorem (po 14 czerwca, jeden termin dla wszystkich).
 12. Zaliczenie przedmiotu student uzyskuje na podstawie napisanych II kolokwiów testowych, kolokwium z techniki zapisywania recept i obecności na zajęciach.
 13. Do zaliczenia kursu konieczne jest uzyskanie sumarycznego wyniku z obu kolokwiów testowych na poziomie co najmniej 60% (72 punkty na 120 możliwych) oraz 60% punktów z kolokwium z techniki zapisywania recept
 14. Termin poprawy kolokwium z techniki zapisywania recept ustala się indywidualnie z Koordynatorem przedmiotu.
 15. W przypadku uzyskania z obu kolokwiów testowych wyniku (sumarycznie) poniżej progu dopuszczenia student ma szansę przystąpienia do kolokwium poprawkowego z całości materiału w sesji poprawkowej we wrześniu (termin do ustalenia).
 16. Osoby, które uzyskają z obu kolokwiów 40 punktów lub mniej na 120 możliwych lub 20 punktów lub mniej na 60 możliwych z kolokwium poprawkowego, będą musiały zdać ustne kolokwium dopuszczające do zajęć na III roku. Kolokwium odbędzie się we wrześniu (termin do ustalenia), u Koordynatorów II i III roku.

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii na II roku WL

Literatura podstawowa:

 1. Farmakologia.  Pod red. Prof. R. Korbuta. Wydanie II poprawione i uzupełnione, PZWL 2017.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.

Literatura uzupełniająca:

 1. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.
 2. Farmakologia i toksykologia. Mutschler E. Wydawnictwo MedPharm 2016, wyd. 4.
 3. Farmakologia Rang i Dale. Red. wyd. pol. D. Mirowska-Guzel, A. Członkowski, B. Okopień; Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014

Podręczniki do receptury:

 1. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.
 2. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia).J.Robak. E Kostka-Trąbka, K. Bieroń, Lilia Grodzińska. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.
 3. Materiały dydaktyczne od KOORDYNATORA roku II oraz od asystentów prowadzących zajęcia na roku II.

WYKŁADY DLA II ROKU WL (wtorki 14.30-16.00, CDK)

Prowadzący: Prof. dr hab. med. Jacek Jawień

Data Temat
26.02 Wprowadzenie do kursu farmakologii. Jak uczyć się farmakologii?
Wprowadzenie do farmakologii: lek, rodzaje leków, opracowywanie leku, metody używane w badaniach farmakologicznych
Farmakodynamika: działanie leku na receptory, agoniści – antagoniści, typy receptorów, białka G.
Omówienie podstaw farmakologicznych układu autonomicznego.
27.02 Farmakologia układu sympatycznego. Wykorzystanie leków układu adrenergicznego w aspekcie chorób układu krążenia.
12.03 AUTAKOIDY cz. I- wstęp i definicja, bradykinina, endotelina, układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS)
19.03 AUTAKOIDY cz. II- tlenek azotu, eikozanoidy (szlak COX), PAF
26.03 Farmakologia niesteroidowych leków przeciwzapalnych- mechanizmy działania i użycie w klinice.
2.04 Wprowadzenie do neurofarmakologii: Najważniejsze neuromediatory w ujęciu farmakologicznym
9.04 Narkotyczne leki przeciwbólowe- mechanizmy działania i użycie w klinice. Współanalgetyki i inne leki przeciwbólowe. Zarys farmakoterapii bólu.
16.04 Znieczulenie ogólne- mechanizmy działania leków.
30.04 Zaburzenia afektywne i psychotyczne jako choroba cywilizacyjna- możliwości farmakoterapii.
7.05 Farmakoterapia chorób neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona, Huntingtona, SMA, SM, ALS)
14.05 Wykład monograficzny prof. S. Chłopickiego – Farmakologia śródbłonka (w różnych stanach patologicznych)

PROGRAM ĆWICZEŃ DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJ CM

Ćwiczenia odbywają się w Katedrze Farmakologii, sala seminaryjna na II piętrze.

Data Temat
25.02-01.03 Technika zapisywania recept, podstawowe wiadomości z receptury lekarskiej.
04.03-08.03 Układ parasympatyczny- podstawy przekaźnictwa. Leki układu cholinergicznego. Leki wpływające na złącze nerwowo-mięśniowe.
11.03-15.03 Układ adrenergiczny- podstawy przekaźnictwa. Agoniści i antagoniści receptorów układu adrenergicznego, leki o działaniu pośrednim- mechanizm działania i możliwości zastosowania.
18.03-22.03 Autakoidy cz.1- zastosowanie leków układu RAAS. Histamina i serotonina- przekaźnictwa oraz leki. Farmakoterapia migreny.
25.03-29.03 Autakoidy cz.2- eikozanoidy (szlak COX)- zastosowanie w farmakoterapii. Farmakologia eikozanoidów cz.2 (szlak LOX)
1.05-5.04 Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSAID)- omówienie najważniejszych leków. Reumatoidalne zapalenie stawów i dna moczanowa- możliwości farmakoterapii.
12 kwietnia (piątek), godz. 18.00 – I kolokwium
15.04-19.04
25.04-27.04
Podstawy farmakologii układu GABA-ergicznego. Leki uspokajające i nasenne.
29.04-3.05 Zaliczenie z receptury (opcjonalnie)
6.05-10.05 Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Farmakoterapia zespołów otępiennych.
13.05-17.05 Farmakoterapia zaburzeń czynności elektrycznej CSN.
20.05-24.05 Leki znieczulenia miejscowego. Farmakoterapii bólu- najważniejsze grupy leków.
27.05-31.05 Psychoanaleptyki i psychodysleptyki. Farmakoterapia uzależnień.
30.6-7.06 Zaliczenie z receptury (opcjonalnie); konsultacje
14 czerwca (piątek), godz. 16.45 – II kolokwium

Terminy kolokwiów testowych

 1. 12.04.2019 18:00-19:30 (piątek) Aule: A, B, C
 2. 14.06.2019 16:45-18:00 (piątek) Aule: A, B, D

Zasady obowiązujące na kolokwiach:

 1. Studenci mają być pod salami 10 minut wcześniej.
 2. Każdy student ma mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Po wejściu na salę każdy student zostawia wszystkie swoje rzeczy w oznaczonym punkcie, chowając do torby wyłączony telefon komórkowy!
 4. Ze sobą wolno mieć tylko przybory do pisania i coś do picia. Nie wolno mieć przy sobie telefonu komórkowego!
 5. Po zajęciu miejsca, proszę nie ruszać testu aż do momentu zajęcia miejsc przez wszystkich studentów i sygnału danego przez prowadzącego salę. Na sygnał dany przez prowadzącego można wziąć z blatu test i kartę odpowiedzi.
 6. Proszę podpisać DRUKOWANYMI LITERAMI kartę odpowiedzi i WPISAĆ NUMER ZESTAWU TESTU. Proszę podpisać także test!
 7. Można pisać na teście.
 8. Za odpisywanie, fotografowanie testów lub porozumiewanie się – jest się od razu usuwanym z sali z wynikiem 0 pkt.
 9. Test trwa 45 minut, kartę odpowiedzi i test można oddawać wcześniej.
 10. Prawidłową odpowiedź zakreśla się krzyżykiem na karcie odpowiedzi. Jeśli się pomyliło (tylko raz w danym pytaniu i to jak najrzadziej!) – można błędną odpowiedź obwieść kółkiem, wstawić krzyżyk we właściwe miejsce, a obok postawić “parafkę” (wykazującą, że zmiany dokonała dana osoba).
 11. Przy oddawaniu testu asystenci sprawdzają, czy numer zestawu na karcie odpowiedzi jest taki sam, jak numer zestawu testu. Jeśli nie, otrzymuje się 0 pkt.
 12. Wyniki będą zamieszczone w USOS do 7 dni od daty kolokwium.

Kontakt do koordynatora:

Beata Bujak-Giżycka
beata.bujak-gizycka@uj.edu.pl

Wielkość fontu
Kontrast