Rok III

III rok Wydział Lekarski rok akademicki 2020/2021

Farmakologia Przedmiot flagowy !!!

Regulamin zajęć z Farmakologii 2/2

dla Studentów, którzy II rok studiów realizowali w roku akademickim 2019/2020
a III rok studiów realizują w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na
kierunku lekarskim WL UJ CM można znaleźć na stronie
wl.cm.uj.edu.pl/studenci/zasady-sekwencyjnosci
(zakładka Studenci—>”Zasady sekwencyjności”).

I. Seminaria

 1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Na każde seminarium student powinien być przygotowany do odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ocenę w zakresie obowiązującego materiału. Brak przygotowania na zajęcia może być podstawą do niezaliczenia zajęć i jest traktowany jako nieobecność na nich.
 2. W ciągu roku dopuszczalne są dwie (2) usprawiedliwione nieobecności. Wymagają one zaliczenia zaległości u asystenta prowadzącego zajęcia. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni.
 3. Nieobecności nieusprawiedliwione, brak zaliczenia zaległości w przypadku nieobecności usprawiedliwionych lub niezaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego (na skutek nieprzygotowania lub nieodpowiedniego zachowania) są podstawą do niedopuszczenia do testu końcowego.
 4. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą, ma możliwość odrobienia ich z dowolną grupą w danym tygodniu dydaktycznym.
 5. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 obowiązują zasady hybrydowego lub zdalnego systemu realizacji seminariów.

II. Kolokwia – egzaminy częściowe

 1. W trakcie kursu farmakologii 2/2 organizowane są cztery kolokwia, wszystkie w formie testu (60 pytań, 45 minut). Każde z kolokwiów ma tylko jeden termin.
 2. Kolokwia są traktowane jak egzaminy częściowe z przedmiotu. Istnieje zatem możliwość zwolnienia z testu końcowego dla najlepszych studentów, którzy uzyskają wyróżniające się osiągnięcia w nauce przedmiotu na roku II (punktacja z 2 kolokwiów + punktacja ze sprawdzianu z receptury) i na roku III (punktacja z 4 kolokwiów + punktacja ze sprawdzianu z receptury). Lista osób zwolnionych z testu końcowego, z podaniem kryteriów zastosowanych do uznania wyników za wyróżniające, będzie podana do wiadomości po ostatnich zajęciach i wszystkich kolokwiach w tym po sprawdzianie z receptury. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia i przystąpienia do testu końcowego w normalnym trybie.
 3. Obecność na kolokwium, podobnie jak na seminariach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (podobnie jak na teście końcowym) jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania (utrata terminu). Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (także wynikająca z niedopuszczenia) jest równoznaczna z uzyskaniem 0 pkt.
 4. W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności (patrz też SEMINARIA punkt 2) zaległe kolokwium można zdawać u Koordynatora III roku po zakończeniu kursu farmakologii (II połowa maja).
 5. Sprawdzian z praktycznej umiejętności zapisywania recept odbywa się na końcu kursu . Sprawdzian polega na napisaniu 5 recept, każda oceniana jest w skali punktowej 0-1-2 pkt. – maksymalnie można zdobyć 10 pkt. Sprawdzian ma jeden termin, a jego wynik nie podlega poprawianiu.
 6. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 kolokwia odbędą się w formie zdalnej.

III. Test końcowy

 1. Do dopuszczenia do testu końcowego konieczny jest sumaryczny wynik co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich czterech kolokwiów na III roku (wyniki z poszczególnych kolokwiów kumulują się). Osoby niedopuszczone do testu końcowego otrzymują w I terminie końcową ocenę niedostateczną i przystępują do testu końcowego w II terminie. Dokładna data II terminu (pierwsza połowa września) ogłoszona będzie przed przerwą wakacyjną.
 2. Test końcowy ma formę 90 pytań (70 minut), z zakresu całości materiału przerabianego na roku II i III. Test w II terminie ma również formę 90 pytań testowych.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania. Przywrócenie terminu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na teście końcowym wymaga pisemnej akceptacji Dziekana.
 4. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 dopuszcza się rezygnację z testu końcowego a wystawienie oceny końcowej przeprowadzone będzie w oparciu o wyniki wszystkich egzaminów cząstkowych (kolokwia) oraz wyników z receptury.

IV. Ocena końcowa

 1. Na ocenę końcową z przedmiotu (zarówno w I, jak i w II terminie) składają się:
  1. punktacja z kolokwiów na II roku (liczą się wyłącznie punkty uzyskane w pierwszych terminach z dwóch kolokwiów – patrz regulamin roku II),
  2. punktacja z 4 kolokwiów na III roku,
  3. punktacja z testu końcowego (odpowiednio I albo II termin)
  4. i punktacja z umiejętności zapisywania recept.

   Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o uzyskaną przez studenta sumę wag.

   Suma wag (*) poszczególnych składowych oceny wyliczana jest następująco: (suma punktów za kolokwia na roku II x 1 + suma punktów za kolokwia na roku III x 3, czyli maksymalnie 780 punktów) + (test końcowy x 10, czyli maksymalnie 900 punktów) + (punkty ze sprawdzianu receptury na roku III x 2, czyli maksymalnie 20 punktów).
   Suma wag w roku akademickim 2020/2021 wynosi zatem maksymalnie 1700 punktów.

   (*) dla studentów w roku akademickim 2020/2021, którzy II rok zaliczyli w roku akademickim 2019/2020

 2. Zarówno w I, jak i w II terminie pozytywną ocenę końcową student otrzymuje po przekroczeniu progu co najmniej 60% punktów sumy wag, czyli w roku akademickim 2020/2021 – 1020 pkt.

Zwracamy uwagę, że uzyskanie 60% punktów z testu końcowego nie musi przesądzać o pozytywnej ocenie końcowej!

V. Studenci, którzy zaliczyli rok II studiów i/lub III rok studiów w latach poprzednich proszeni są o kontakt z koordynatorem celem weryfikacji sposobu wystawienia oceny końcowej.

VI. Sprawy sporne rozstrzyga kierownik jednostki wyłącznie z udziałem lub po zasięgnięciu opinii koordynatora odpowiedniego kursu.

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii na III roku WL

 1. Farmakologia. Pod red. Prof. R. Korbuta. PZWL II wydanie uaktualnione i rozszerzone 2019.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.
 3. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.
 4. Farmakologia Rang i Dale. Red. wyd. pol. D. Mirowska-Guzel, A. Członkowski, B. Okopień; Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014
 5. Materiały dydaktyczne od KOORDYNATORA roku II oraz od asystentów prowadzących zajęcia na roku II.
 6. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych, Med. Prakt. 2020 (wyd. 11) – wybrane zagadnienia z zakresu farmakoterapii:
  • Choroby układu krążenia:
   • leczenie ostrych zespołów wieńcowych
   • leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań naglących
   • leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
  • Choroby układu oddechowego:
   • leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc
   • farmakoterapia astmy
  • Choroby układu pokarmowego:
   • leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
   • leczenie zapalnej choroby jelita grubego
  • Choroby układu moczowego:
   • leczenie zakażeń układu moczowego
  • Choroby układu wewnątrzwydzielniczego:
   • farmakoterapia cukrzycy
  • Choroby alergiczne:
   • leczenie wstrząsu anafilaktycznego
  • Choroby infekcyjne:
   • zasady leczenia sepsy i wstrząsu septycznego
  • Opieka paliatywna:
   • leczenie bólu u chorego na nowotwór
  • Zatrucia
   • ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach
   • zatrucia lekami i substancjami psychoaktywnymi
 7. Podręczniki do receptury:

  1. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.
  2. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). J. Robak. E Kostka-Trąbka, K. Bieroń, Lilia Grodzińska. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.
  3. Materiały dydaktyczne od KOORDYNATORA roku II oraz od asystentów prowadzących zajęcia na roku II.

  Program ćwiczeń dla studentów III roku WL w roku akademickim 2020/2021.

  DNI/GODZINY: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 14:30-16:45 oraz 17:00-19:15.

  MIEJSCE: AULA B, 57 osób, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe, ul. Łazarza 16

  Harmonogram zajęć dla grup studentów III roku WL w roku akademickim 2020/2021

  Dzień tygodnia Godzina Grupa
  Poniedziałek 14:30 -16:45 8,12
  17:00 -19:15 5,11
  Wtorek

  14:30 -16:45 7,13
  17:00 -19:15 6,14
  Czwartek 14:30 -16:45 3,4
  17:00 -19:15 1,2
  Piątek 14:30 -16:45 9,10

  Tygodnie Data Temat ćwiczeń/seminarium
  1/2 5, 6, 8, 9 października 2020 Leki odkażające.
  Chemioterapeutyki przeciwbakteryjne (pochodne nitrofuranu, pochodne nitroimidazolu, chinolony przeciwbakteryjne, antagoniści kwasu foliowego).
  2/3 12, 13, 15 ,16 października ‘20 Antybiotyki hamujące syntezę ściany bakterii. Antybiotyki hamujące syntezę białek (aminoglikozydy)
  3/4 19, 20, 22, 23 października ‘20 Antybiotyki hamujące syntezę białek (makrolidy, tetracykliny i inne wpływające na syntezę białek). Antybiotyki stosowane miejscowo.
  Chemioterapia mykobakterioz. Leki przeciwgrzybicze.
  4/5 26, 27, 29, 30 października 20 Leki przeciwwirusowe.
  Chemioterapia chorób wywołanych przez pierwotniaki i robaki.
  6 5 listopada ‘20 I KOLOKWIUM TESTOWE
  CDK ul. Łazarza 16: Aule ABCD oraz 2 aule dodatkowe, godz. 18.00-19.00
  7 16, 17, 19, 20 listopada ‘20 Farmakologia podwzgórza, przysadki i tarczycy. Mineralokortykosteroidy.
  7 23, 24, 26, 27 listopada ‘20 Leczenie cukrzycy. Leki wpływające na gospodarkę wapniową i kości.
  8 30 listopada – 1,3,4 grudnia ’20 Leczenie niedokrwistości. Mielopoetyczne czynniki wzrostu (erytropoetyna, G-CSF, GM-CSF), Preparaty krwiopochodne; Leki przeciwpłytkowe oraz wpływające na krzepnięcie krwi i fibrynolizę.
  9 7, 8, 10, 11 grudnia ‘20 Glikokortykosteroidy. Farmakologia układu rozrodczego, steroidy anaboliczne
  11 17 grudnia ‘20 II KOLOKWIUM TESTOWE
  CDK ul. Łazarza 16: Aule ABCD oraz 2 aule dodatkowe, godz. 18.00 -19.00
  12/13 21, 22 grudnia 2020 oraz 7,8 stycznia 2021 Leki przeciwnowotworowe. Leki immunosupresyjne i immunomodulujące.
  13/14 11, 12, 14, 15 stycznia 2021
  oraz
  4-8 stycznia 2021
  Leki pobudzające ośrodek oddechowy. Leki przeciwkaszlowe, wykrztuśne i sekretolityczne Leki rozszerzające oskrzela oraz inne, używane w leczeniu astmy i POCHP
  PRZERWA ŚWIĄTECZNA (23.12. – 31.12.2020 oraz 06.01.2021)
  14/15 18, 19, 21, 22 stycznia 2021 Leki przeciwwymiotne. Leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i chorobie refluksowej przełyku.
  Leki stosowane w leczeniu zaparć i biegunek. Leki stosowane w leczeniu chorób zapalnych jelita grubego.
  PRZERWA – SESJA ZIMOWA (28.01.2021 – 24.02.2021)
  20/21 1, 2, 4, 5 marca 2021 Leczenie wirusowych zapaleń wątroby. Leki żółciotwórcze, żółciopędne, rozpuszczające kamienie żółciowe.
  Leki diuretyczne, antydiuretyczne oraz wpływające na pH moczu
  22 11 marca 2021 III KOLOKWIUM TESTOWE
  CDK ul. Łazarza 16: Aule ABC oraz 2 aule dodatkowe, godz. 18.00 -19.00
  22/23 15, 16, 18 19 marca ‘21 Leki używane w leczeniu niewydolności serca. Leki używane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
  23/24 22, 23, 25, 26 marca ‘21 Leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej oraz leki obniżające stężenie lipidów we krwi.
  24/25 29, 30 marca oraz 8, 9 kwietnia 2021 Leki przeciwarytmiczne. Ogólne schematy leczenia wybranych schorzeń kardiologicznych.
  PRZERWA ŚWIĄTECZNA (01.04 – 06.04.2021)
  25/26 12, 13, 15, 16 kwietnia ‘21 Toksykologia
  27 22 kwietnia ‘21 IV KOLOKWIUM TESTOWE
  CDK ul. Łazarza 16: Aule ABC oraz 2 aule dodatkowe, godz.18.00-19.00
  27/28 26 – 30 kwietnia ‘21 Repetytorium z receptury.
  Zajęcia uzupełniające (z zakresu materiału III roku)
  TERMIN DO USTALENIA FARMAGEDON
  29/30 Sprawdzian z receptury lekarskiej
  (nie później niż do 15 maja !)
  30/31 17-21 maja ’21 ZALEGŁE KOLOKWIA
  33 TEST KOŃCOWY: 14.06.2021r
  CDK ul. Łazarza 16: Aule ABC, godz. do ustalenia

Wielkość fontu
Kontrast