Rok III

III rok Wydział Lekarski rok akademicki 2023/2024

Farmakologia
Przedmiot flagowy !!!

Regulamin zajęć z Farmakologii 2/2

dla Studentów, którzy II rok studiów realizowali w roku akademickim 2022/2023 a III rok studiów realizują w roku akademickim 2023/2024

Studenci, którzy realizowali kurs farmakologii w ramach 2 roku studiów w innym roku akademickim lub na innej uczelni proszeni są o kontakt z koordynatorem w pierwszym tygodniu zajęć.

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM 
można znaleźć na stronie:
wl.cm.uj.edu.pl/studenci/zasady-sekwencyjności (zakładka Studenci->„Zasady sekwencyjności”).

 1. Seminaria

  1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Na każde seminarium student powinien być przygotowany do odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ocenę w zakresie obowiązującego materiału. Brak przygotowania na zajęcia może być podstawą do niezaliczenia zajęć i jest traktowany jako nieobecność na nich.
  2. W ciągu roku dopuszczalne są dwie (2) usprawiedliwione nieobecności. Wymagają one zaliczenia zaległości u asystenta prowadzącego zajęcia. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni. (Regulamin Studiów &12, p.11: Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich).
  3. Nieobecności nieusprawiedliwione, brak zaliczenia zaległości w przypadku nieobecności usprawiedliwionych lub niezaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego (na skutek nieprzygotowania lub nieodpowiedniego zachowania) są podstawą do niedopuszczenia do testu końcowego.
  4. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą, ma możliwość odrobienia ich z dowolną grupą w danym tygodniu dydaktycznym.
  5. W przypadku dłuższych nieobecności sposób zaliczenia zaległości należy ustalić z koordynatorem i kierownikiem Katedry.
 2. Kolokwia – egzaminy częściowe

  1. W trakcie kursu farmakologii 2/2 organizowane są cztery kolokwia, wszystkie w formie testu (60 pytań, 45 minut). Każde z kolokwiów  ma tylko jeden termin.
  2. Kolokwia są traktowane jak egzaminy częściowe z przedmiotu. Istnieje zatem możliwość zwolnienia z testu końcowego dla najlepszych studentów, którzy uzyskają wyróżniające się osiągnięcia w nauce przedmiotu na roku II (punktacja z 2 kolokwiów) i na roku III (punktacja z 4 kolokwiów + punktacja ze sprawdzianu z receptury + zaliczenie Farmagedonu). Lista osób zwolnionych z testu końcowego, z podaniem kryteriów zastosowanych do uznania wyników za wyróżniające, będzie podana do wiadomości po ostatnich zajęciach i wszystkich kolokwiach, w tym po sprawdzianie z receptury i Farmagedonie. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia i przystąpienia do testu końcowego w normalnym trybie.
  3. Obecność na kolokwium, podobnie jak na seminariach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (podobnie jak na teście końcowym) jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania (utrata terminu). Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (także wynikająca z  niedopuszczenia) jest równoznaczna z uzyskaniem 0 pkt.
  4. W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności (patrz też SEMINARIA punkt 2) zaległe kolokwium można zdawać po zakończeniu kursu farmakologii (II połowa maja).
  5. Istnieje możliwość wglądu studenta do ocenionej pracy pisemnej w szczególności arkusza egzaminacyjnego oraz karty odpowiedzi do prac pisemnych zgodnie z ogłoszeniem Prodziekana ds. studenckich: wl.cm.uj.edu.pl/ogloszenia/prawo-studenta-do-wgladu-do-ocenionej-pracy-pisemnej-w-szczegolnosci-arkusza-egzaminacyjnego-oraz-karty-odpowiedzi-do-prac-pisemnych/
 3. Receptura i Farmagedon

  1. Sprawdzian z praktycznej umiejętności zapisywania recept odbywa się na końcu kursu i jest obowiązkowy dla wszystkich studentów. Sprawdzian polega na napisaniu 5 recept, każda oceniana jest w skali punktowej 0-1-2 pkt. – maksymalnie można zdobyć 10 pkt. Sprawdzian ma jeden termin, a jego wynik nie podlega poprawianiu.
  2. Farmagedon – ustne sprawdzenie znajomości nazw leków i mechanizmów działania, konieczne do uzyskania zaliczenia kursu Farmakologia 2/2.
 4. Test końcowy

  1. Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest sumaryczny wynik co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich czterech kolokwiów na III roku (wyniki z poszczególnych kolokwiów kumulują się), zaliczenie receptury na poziomie co najmniej 60% oraz zaliczenie Farmagedonu. Osoby niedopuszczone do testu końcowego otrzymują w I terminie brak zaliczenia i przystępują do testu końcowego w II terminie. Dokładna data II terminu (pierwsza połowa września) ogłoszona będzie przed przerwą wakacyjną.
  2. Test końcowy ma formę 90 pytań (czas pisania 70 minut), z zakresu całości materiału przerabianego na roku II i III (części kursu 1/2 oraz 2/2). Test w II terminie ma również formę 90 pytań testowych.
  3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym jest równoznaczna z brakiem zaliczenia przedmiotu. Przywrócenie terminu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na teście końcowym wymaga pisemnej zgody Dziekana.
 5. Ocena końcowa

  1. Na ocenę końcową z przedmiotu (zarówno w I, jak i w II terminie) składają się:
   1. punktacja z kolokwiów na II roku (liczą się wyłącznie punkty uzyskane w pierwszych terminach z dwóch kolokwiów – patrz regulamin roku II),
   2. punktacja z 4 kolokwiów na III roku,
   3. punktacja z testu końcowego (odpowiednio I albo II termin)
   4. punktacja z umiejętności zapisywania recept.

   Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o uzyskaną przez studenta sumę wag

   Suma wag (*) poszczególnych składowych oceny wyliczana jest następująco: (suma punktów za kolokwia na roku II x 3 + suma punktów za kolokwia na  roku III x 3, czyli maksymalnie 1080 punktów) + (test końcowy x 10, czyli maksymalnie 900 punktów) + (punkty ze sprawdzianu receptury na roku III x 2, czyli maksymalnie 20 punktów).

   Suma wag w roku akademickim 2023/2024 wynosi zatem maksymalnie 2000 punktów.

   (*) dla studentów w roku akademickim 2023/2024, którzy II rok zaliczyli w roku akademickim 2022/2023

  2. Zarówno w I, jak i w II terminie pozytywną ocenę końcową student otrzymuje po przekroczeniu progu co najmniej 60% punktów sumy wag czyli w roku akademicki 2023/2024 – 1200 pkt.

  Zwracamy uwagę, że uzyskanie 60% punktów z testu końcowego nie musi przesądzać o pozytywnej ocenie końcowej!

  Progi dla oceny końcowej:

  % SUMY WAG Ocena
  60 – 74,9% dst
  75 – 84,9% +dst
  85 – 89,9% db
  90 – 94,9% +db
  95% i więcej bdb
 6. Studenci, którzy zaliczyli rok II studiów i/lub III rok studiów w latach poprzednich proszeni są o kontakt z koordynatorem celem weryfikacji sposobu wystawienia oceny końcowej.

 7. Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik jednostki wyłącznie z udziałem lub po zasięgnięciu
  opinii koordynatora odpowiedniego kursu.

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii
na III roku WL

 1. Farmakologia. Pod red. Prof. R. Korbuta. PZWL II wydanie uaktualnione i rozszerzone 2019.
 2. Farmakologia. Repetytorium. redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.
 3. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.
 4. Farmakologia Rang i Dale. Red. wyd. pol. D. Mirowska-Guzel, A. Członkowski, B. Okopień; Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014
 5. Materiały dydaktyczne od asystentów prowadzących zajęcia.

Podręczniki do receptury:

 1. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.
 2. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). J. Robak. E Kostka-Trąbka, K. Bieroń, Lilia Grodzińska. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.
 3. Materiały dydaktyczne od koordynatorów.

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2023 roku i trwa do 30 września 2024 roku.

 • Dwa semestry:
  • zimowy: 01.10.2023 – 25.02.2024
  • letni: 26.02.2024 – 30.09.2024
 • Terminy zajęć dydaktycznych:
  • 02.10.2023 – 22.12.2023
  • 08.01.2024 – 28.01.2024
  • 26.02.2024 – 27.03.2024
  • 03.04.2024 – 16.06.2024
 • Sesje egzaminacyjne:
  • zimowa: 29.01. – 11.02.2024
  • zimowa poprawkowa: 19.02. – 25.02.2024
  • letnia: 17.06. – 30.06.2024
  • letnia poprawkowa: 01.09. – 15.09.2024
 • Dni wolne od zajęć:
  • przerwa świąteczna (Boże Narodzenie): 23.12.2023 – 07.01.2024
  • przerwa semestralna: 12.02.2024 – 18.02.2024
  • przerwa świąteczna (Wielkanoc): 28.03.2024 – 02.04.2024
  • przerwa wakacyjna: 01.07.2024 – 30.09.2024
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć:
  • 02.11.2023
  • 02.05.2024
  • 31.05.2024
  • piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia
  • dni ustalone dniami wolnymi od pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim na mocy odrębnych przepisów

Harmonogram zajęć dla grup studentów III roku WL w roku akademickim 2023/2024

 

DNI/GODZINY zajęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 14:30 – 16:45 oraz 17:00 – 19:15

Miejsce: Aule A, B CDK ul. Św. Łazarza 16.

 

Dzień tygodnia Godzina Grupa MIEJCE
Poniedziałek 1430 – 1645 10, 12

Semestr I:

Aula A 
w większości terminów

Semestr II:

Aula B

1700 – 1915 9, 11
Wtorek 1430 – 1645 2, 4
1700 – 1915 1, 3
Czwartek 1430 – 1645 6, 8
1700 – 1915 5, 7
Piątek 1430 – 1645 14
1700 – 1915 13

 

Nr tyg. dyd. Data Temat seminarium Miejsce
1 2-6 października 2023 Farmakologia podwzgórza, przysadki i tarczycy. Mineralokortykosteroidy. Aula D
wszystkie terminy
2 9-13 października 2023 Glikokortykosteroidy. Farmakologia układu rozrodczego, steroidy anaboliczne. 09.10.2023 Aula B
Aula A wszystkie pozostałe terminy
3 16-20 października 2023 Leczenie cukrzycy. Leki wpływające na gospodarkę wapniową i kości. Aula B
wszystkie terminy
4 23-27 października 2023 Leczenie niedokrwistości. Mielopoetyczne czynniki wzrostu (erytropoetyna, G-CSF, GM-CSF), Preparaty krwiopochodne. Leki przeciwpłytkowe oraz wpływające na krzepnięcie krwi i fibrynolizę. 26.10.2023 Sala S1
Aula A wszystkie pozostałe terminy
5-6 9 listopada 2023 I KOLOKWIUM TESTOWE Aule ABCD, godz. 17:30 – 18:30
(czas pisania 45 min)
7 13-17 listopada 2023 Wstęp do terapii zakażeń.
Leki odkażające. Chemioterapeutyki przeciwbakteryjne (pochodne nitrofuranu, pochodne nitroimidazolu, chinolony przeciwbakteryjne, antagoniści kwasu foliowego).
16.11.2023 Sala S1
Aula A wszystkie pozostałe terminy
8 20-24 listopada 2023 Antybiotyki hamujące syntezę ściany bakterii. Antybiotyki hamujące syntezę białek (aminoglikozydy). Aula A wszystkie terminy
9 27 listopada – 1 grudnia 2023 Antybiotyki hamujące syntezę białek (makrolidy, tetracykliny i inne wpływające na syntezę białek). Antybiotyki stosowane miejscowo.
Chemioterapia mykobakterioz. Leki przeciwgrzybicze.
Aula A wszystkie terminy
10 4-8 grudnia 2023 Leki przeciwwirusowe. Chemioterapia chorób wywołanych przez pierwotniaki i robaki. Aula A wszystkie terminy
11 14 grudnia 2023 II KOLOKWIUM TESTOWE Aule ABCD, godz. 17:30 – 18:30
(czas pisania 45 min)
12 18-22 grudnia 2023 Leki przeciwnowotworowe. Leki immunosupresyjne i immunomodulujące. Aula A wszystkie terminy
23.12.2023 – 07.01.2024 PRZERWA ŚWIĄTECZNA
13 8-12 stycznia 2024 Leki pobudzające ośrodek oddechowy.
Leki przeciwkaszlowe, wykrztuśne i sekretolityczne.
Leki rozszerzające oskrzela oraz inne, używane w leczeniu astmy i POCHP
11.01.2024 Aula B
Aula A wszystkie pozostałe terminy
14 15-19 stycznia 2024 Leki przeciwwymiotne. Leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i chorobie refluksowej przełyku. Leki stosowane w leczeniu zaparć i biegunek. Leki stosowane w leczeniu chorób zapalnych jelita grubego. Aula A wszystkie terminy
15 22-26 stycznia 2024 Leczenie wirusowych zapaleń wątroby.
Leki żółciotwórcze, żółciopędne, rozpuszczające kamienie żółciowe.
Leki diuretyczne, antydiuretyczne oraz wpływające na pH moczu.
Aula A wszystkie terminy
16-17 29.01 – 11.02.2024 SESJA ZIMOWA
18 12.02 – 18.02.2024 PRZERWA SEMESTRALNA
19 19.02 – 25.02.2024 SESJA ZIMOWA POPRAWKOWA
21 26 luty – 1 marca 2024 Leki używane w leczeniu niewydolności serca.
Leki używane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Aula B wszystkie terminy
20 7 marca 2024 III KOLOKWIUM TESTOWE Aule ABCD, godz. 18:00 – 19:00
(czas pisania 45 min)
22 11-15 marca 2024 Leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej oraz leki obniżające stężenie lipidów we krwi. Aula B wszystkie terminy
23 18-22 marca 2024 Leki antyarytmiczne. Ogólne schematy leczenia wybranych schorzeń kardiologicznych. Stany nagłe w kardiologii. Aula B wszystkie terminy
24 25 marca – 5 kwietnia 2024 Toksykologia. Aula B wszystkie terminy
25 28.03.2024 – 02.04.2024 PRZERWA ŚWIĄTECZNA
26 17 kwietnia 2024
(11.04 – brak auli)
IV KOLOKWIUM TESTOWE Aule ABCD, godz. 18:15 – 19:00
(czas pisania 45 min)
27 15-19 kwietnia 2024 Receptura 16.04.2024 Sala S1
Aula B wszystkie pozostałe terminy
28 22-26 kwietnia 2024 Receptura Aula B wszystkie terminy
29 10 maja 2024
piątek (!)
Sprawdzian z receptury lekarskiej Aula D godz. 12:00-17:00
osobny harmonogram z podziałem na grupy-tury
30 16 maja 2024
czwartek
ZALEGLE KOLOKWIA Aula B godz. 15:30-17:00
31 20-24 maja 2024 FARMAGEDON Katedra Farmakologii
ul. Grzegórzecka 16 Ip
32 27-31 maja 2024 Konsultacje
33-34 10.06.2024
lub 17.06.2024
TEST KOŃCOWY Aule ABCD
godz. 14:00 – 16:30

(czas pisania 70 min)

Kontakt do koordynatora:

dr Barbara Lorkowska-Zawicka
barbara.lorkowski@uj.edu.pl