Zakres działalności

Informacja o działalności naukowej w Katedrze Farmakologii

Najważniejsze osiągnięcia naukowe i zastosowania praktyczne

Najważniejsze osiągnięcia badawcze zrealizowane w Katedrze Farmakologii dotyczą poznania:

 • Mechanizmów śródbłonkowego działania statyn, inhibitorów konwertazy angiotenzynowej (ACE-I), leków β-adrenolitycznych, flawonoidów, tienopirydyn i ich analogów
 • Mechanizmów interakcji pomiędzy tlenkiem azotu, tlenkiem węgla i produktami cyklooksygenazy w śródbłonku
 • Roli mediatorów śródbłonkowych w regulacji odkształcalności erytrocytów
 • Mechanizmów progresji niewydolności serca i dysfunkcji śródbłonka u myszy transgenicznych z nadekspresją białka Gαq w kardiomiocytach (myszy Tgαq*44)
 • Roli NADPH oksydazy w dysfunkcji śródbłonka w modelach zwierzęcych chorób (szczury z nadciśnieniem) i w ludzkich naczyniach wieńcowych
 • Mechanizmów protekcyjnego działania endogennego i egzogennego NO we wstrząsie septycznym
 • Mechanizmu przeciwpłytkowego działania S-nitrozotioli oraz donorów CO
 • Mechanizmów przeciwmiażdżycowego działania leków przeciwleukotrienowych, tienopirydin i leków beta-adrenolitycznych w mysim modelu miażdżycy (myszy apoE- knockout)

Informacja o głównych kierunkach prac jednostki

Plany badawcze w Katedrze związane są z realizacją umów grantowych i obejmują następujące obszary:

 • Badania szlaków przemian angiotensyny I w zwierzęcych modelach chorób układu krążenia
 • Patologiczne glikowanie białek w cukrzycy
 • Działanie leków β-adrenolitycznych na śródbłonek – mechanizmy i znaczenie w farmakoterapii niewydolności serca i miażdżycy
 • Badania mechanizmów dysfunkcji śródbłonka naczyń wieńcowych i obwodowych w niewydolności serca u myszy transgenicznych Tgαq*44
 • Potencjał terapeutyczny pochodnych nikotynamidu w świetle zależnego od struktury chemicznej ich działania na śródbłonek naczyniowy
 • Flawonoidy a dysfunkcja śródbłonka
 • Badanie przeciwmiażdżycowego potencjału leków na unikatowym modelu eksperymentalnym miażdżycy – myszy apoE/LDLR – double knockout
 • Badanie przeciwmiażdżycowego potencjału leków na najnowszym modelu eksperymentalnym miażdżycy – myszy apoE & eNOS – double knockout
 • Polimorfizmy genetyczne oksydazy NADPH – podjednostki p22phox (gen CYBA)
 • Ocena wpływu modulującego polifenoli na parametry stresu oksydacyjnego w naczyniach krwionośnych człowieka