Dorobek naukowy

Ważniejsze elementy dorobku naukowego i technicznego związane z badaniami nad technologiami medycznymi i ich zastosowaniami

  • udział w odkryciu prostacykliny jako istotnego mediatora śródbłonka naczyniowego
  • szerokie badania doświadczalne nad rolą tlenku azotu w układzie krążenia (naczynia krwionośne,elementy morfotyczne krwi)
  • badania nad rolą oksygenazy hemowej w organizmie człowieka
  • badania eksperymentalne nad lekami przeciwleukotrienowymi jako nową terapią miażdżycy
  • badania eksperymentalne nad rolą oksydaz naczyniowych i wolnych rodników w etiopatogenezie miażdżycy i nadciśnienia
  • badania kliniczne nad pleiotropowym działaniem leków u pacjentów z miażdżycą naczyń kończyn dolnych
  • analiza wpływu wybranych polimorfizmów w przebiegu miażdżycy i jej powikłań u ludzi
  • monitorowanie i badanie niepożądanych działań leków