Rok III

III rok Wydział Lekarski kierunek: lekarsko-dentystyczny

rok akademicki 2020/2021

Regulamin zajęć z Farmakologii

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów i egzaminów na kierunku lekarsko- dentystycznym WL UJ CM
można znaleźć na stronie wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Kurs Farmakologii dla III roku kierunku lekarsko- dentystycznym obejmuje wykłady i ćwiczenia na których obecność jest obowiązkowa.

Wykłady

Wszystkie wykłady realizowane są asynchronicznie – dostępne na platformie Pegaz.

Ćwiczenia

 1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Na każde seminarium student powinien być przygotowany do odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ocenę w zakresie obowiązującego materiału. Brak przygotowania na zajęcia może być podstawą do niezaliczenia zajęć i jest traktowany jako nieobecność na nich.
 2. W ciągu roku dopuszczalne są dwie(2) usprawiedliwione nieobecności. Wymagają one zaliczenia zaległości u asystenta prowadzącego zajęcia. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni do sekretariatu Katedry lub koordynatora zajęć.
 3. Nieobecności nieusprawiedliwione, brak zaliczenia zaległości w przypadku nieobecności usprawiedliwionych lub niezaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego (na skutek nieprzygotowania lub nieodpowiedniego zachowania) są podstawą do niedopuszczenia do testu końcowego.
 4. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą, ma możliwość odrobienia ich z dowolną grupą w danym tygodniu dydaktycznym.
 5. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 obowiązują zasady hybrydowego lub zdalnego systemu realizacji seminariów.

Kolokwia

 1. W trakcie kursu farmakologii na roku III organizowane są cztery kolokwia testowe (60 pytań, 60 minut), każde pytanie z jedną prawidłową odpowiedzią. Każde z kolokwiów ma tylko jeden termin.
 2. Kolokwia są traktowane jak egzaminy częściowe z przedmiotu. Istnieje zatem możliwość zwolnienia z testu końcowego dla najlepszych studentów, którzy uzyskają wyróżniające się osiągnięcia w nauce przedmiotu (punktacja z 4 kolokwiów + punktacja ze sprawdzianu z receptury). Lista osób zwolnionych z testu końcowego, z podaniem kryteriów zastosowanych do uznania wyników za wyróżniające, będzie podana do wiadomości po ostatnich zajęciach. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia i przystąpienia do testu końcowego w normalnym trybie.
 3. Obecność na kolokwiach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (podobnie jak na teście końcowym) jest równoznaczna z uzyskaniem 0 punktów i utratą możliwości jego zdawania (utrata terminu). W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności (patrz p.2 “Ćwiczenia”) zaległe kolokwium/ kolokwia można zdawać po zakończeniu kursu farmakologii w terminie uzgodnionym z Koordynatorem (jeden termin dla wszystkich osób).
 4. Sprawdzian z praktycznej umiejętności zapisywania recept odbywa się na końcu kursu i polega na napisaniu 5 recept, każda oceniana jest w skali punktowej 0-1-2 pkt. – maksymalnie można zdobyć 10 pkt. Sprawdzian ma jeden termin, a jego wynik nie podlega poprawianiu.
 5. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 kolokwia odbędą się w formie zdalnej.

Test końcowy

 1. Do dopuszczenia do testu końcowego konieczny jest sumaryczny wynik co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich czterech kolokwiów (wyniki z poszczególnych kolokwiów kumulują się). Osoby niedopuszczone do testu końcowego otrzymują w I terminie końcową ocenę niedostateczną i przystępują do testu końcowego w II terminie. Dokładna data II terminu (pierwsza połowa września) ogłoszona będzie przed przerwą wakacyjną.
 2. Test końcowy ma formę 90 pytań (90 minut), z zakresu całości przerabianego w trakcie kursu materiału. Test w II terminie ma również formę 90 pytań testowych.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania. Przywrócenie terminu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na teście końcowym wymaga pisemnej akceptacji Dziekana.
 4. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 dopuszcza się rezygnację z testu końcowego a wystawienie oceny końcowej przeprowadzone będzie w oparciu o wyniki wszystkich egzaminów cząstkowych (kolokwia) oraz wyników z receptury.

Ocena końcowa

 1. Na ocenę końcową z przedmiotu (zarówno w I, jak i w II terminie) składają się:
  • punktacja z 4 kolokwiów testowych,
  • punktacja z testu końcowego (odpowiednio I albo II termin),
  • oraz punktacja ze sprawdzianu z praktycznej umiejętności zapisywania recept.

  Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o uzyskaną przez studenta sumę wag.

  Suma wag poszczególnych składowych oceny wyliczana jest następująco: (suma punktów za 4 kolokwia testowe x 1, czyli maksymalnie 240 punktów ) + (test końcowy x 5, czyli maksymalnie 450 punktów) + (punkty ze sprawdzianu z praktycznej umiejętności zapisywania recept x 1, czyli maksymalnie 10 punktów). Suma wag wynosi więc maksymalnie 700 punktów.

 2. Zarówno w I, jak i w II terminie pozytywną ocenę końcową student otrzymuje po przekroczeniu progu co najmniej 60% punktów sumy wag (420 pkt).

Zwracamy uwagę, że uzyskanie 60% punktów z testu końcowego nie musi przesądzać o pozytywnej ocenie końcowej!

Sprawy sporne rozstrzyga kierownik jednostki wyłącznie z udziałem lub po zasięgnięciu opinii koordynatora odpowiedniego kursu.

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii
dla III roku kierunku lekarsko- dentystycznego:

Literatura podstawowa:

 1. Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. PZWL II wydanie uaktualnione i rozszerzone 2019.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.

Literatura uzupełniająca:

Materiały dydaktyczne od wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia.

Receptura:

 1. Materiały dydaktyczne od asystenta prowadzącego zajęcia.
 2. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.
 3. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). Robak J, Kostka-Trąbka E, Bieroń K, Grodzińska L. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.

Harmonogram zajęć dla grup studentów III roku WL-D w roku akademickim 2020/2021

DNI/GODZINY: poniedziałek, godz. 15.00-17.30 oraz 17.30-20.00

MIEJSCE: Instytut Stomatologii CM UJ ul. Montelupich 4, Aula Czerwona/ Niebieska 25 osób

Dzień tygodnia Godzina Grupa
Poniedziałek 15:00 -17:30 1, 2
17:30 -20:00 3, 4
KOLOKWIA ZAWSZE PONIEDZIAŁEK

Tygodnie Data Temat ćwiczeń/seminarium
1 5 października 2020 Receptura wprowadzenie: Nazwa chemiczna, nazwa międzynarodowa, nazwa handlowa leku oraz znak towarowy. Nazwy zwyczajowe. Aktualne przepisy dotyczące zapisywania recept. Receptura – leki o działaniu miejscowym, leki o działaniu ogólnym.
2 12 października ‘20 Wprowadzenie do farmakologii. Acetylocholina i jej rola w układzie parasympatycznym, zwojach wegetatywnych, oraz płytce nerwowo-mięśniowej. Leki układu cholinergicznego. Toksykologia substancji działających na układ cholinergiczny. Katecholaminy i ich rola w układzie sympatycznym. Biosynteza, transport, magazynowanie, gospodarka neuroprzekaźnikami w układzie adrenergicznym, receptory adrenergiczne. Leki układu adrenergicznego.
3 19 października ‘20 Tlenek azotu, rola w fizjologii i patofizjologii. Skurcz mięśni gładkich i leki spazmolityczne, inhibitory fosfodiesterazy, antagoniści wapnia. Serotonina i leki działające na receptory serotoninergiczne. Histamina i jej rola w procesach zapalnych i uczuleniowych, rodzaje receptorów histaminowych i leki działające na receptory histaminowe. Układ Renina – Angiotensyna – Aldosteron (RAAs) i jego rola w regulacji mineralnej organizmu i ciśnienia tętniczego krwi, bradykinina, endotelina i peptydy natriuretyczne, leki wpływające na układ RAAs. Adenozyna i leki działające na receptory purynergiczne.
4 26 października 20 Rola autakoidów w procesie zapalnym. Autakoidy lipidowe, prostanoidy i ich analogi jako leki. Niesterydowe leki przeciwzapalne – mechanizm działania, działania niepożądane. Leki stosowane w wybranych schorzeniach zapalnych.
5 9 listopada ‘20 I KOLOKWIUM TESTOWE
CDK ul. Łazarza 16: Aule AB, godz. 18.00-19.00
Farmakodynamika. Obwodowy układ nerwowy. Autakoidy. Zapalenie.
6 16 listopada ‘20 Ośrodkowy układ nerwowy, neurotransmitery i neuromodulatory. Neuroleptyki. Mechanizm działania i zastosowania.Padaczka – etiologia i podział. Leki przeciwpadaczkowe. Postępowanie w napadzie drgawek. Zespół Parkinsona. Podłoże patofizjologiczne i sposoby leczenia.
7 23 listopada ‘20 Leki uspokajające, anksjolityczne i nasenne. Leki miorelaksacyjne. Znieczulenie ogólne. Mechanizm działania leków znieczulających ogólnie. Zależność pomiędzy budową i działaniem leków stosowanych w narkozie.
8 30 listopada ’20 Leki znieczulające miejscowo. Zależność między strukturą a mechanizmem działania. Rodzaje znieczulenia miejscowego. Interakcja leków znieczulających z lekami obkurczającymi naczynia. Wpływ pH na penetrację tych leków w tkance oraz ich siłę działania. Inne zastosowania leków znieczulających miejscowo. Efekty niepożądane działania leków znieczulających miejscowo.
9 7 grudnia ‘20 Mechanizmy powstawania, przewodzenia i percepcji bólu. System endogennych opioidów i receptorów opioidowych. Drabina analgetyczna wg WHO. Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe – praktyczne aspekty zastosowania w zwalczaniu bólu. Narkotyczne leki przeciwbólowe, działanie, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Glikokortykosterydy i leki biologiczne -wybrane aspekty użycia jako leki przeciwzapalne i immunosupresyjne. Farmakologia kliniczna leków przeciwbólowych. Farmakoterapia bólu w stomatologii (w tym neuralgia n. trójdzielnego, ból poekstrakcyjny i inne.
10 14 grudnia ‘20 II KOLOKWIUM TESTOWE
CDK ul. Łazarza 16: Aule AB, godz. 18.00 -19.00
CNS, analgezja, znieczulenie miejscowe
11 21 grudnia 2020 Aseptyka i antyseptyka. Leki odkażające miejscowo. Następstwa zakażeń zębopochodnych i wskazania do ogólnego stosowania antybiotyków. Efekty uboczne antybiotykoterapii. Racjonalna antybiotykoterapia w schorzeniach stomaologicznych. Najczęstsze błędy antybiotykoterapii. Problemy antybiotykooporności
PRZERWA ŚWIĄTECZNA (23.12.2020- 31.12.2020 oraz 06.01.2021)
12 4 stycznia 2021 Sulfonamidy i inhibitory reduktazy dihydrofolianu, nitrofurany, nitroimidazole, chinolony. Antybiotyki: mechanizm działania i zastosowanie poszczególnych grup. Antybiotyki działające na syntezę ściany komórkowej.
13 11 stycznia ’21 Antybiotyki hamujące syntezę białek, antybiotyki o innych mechanizmach działania. Leki przeciwgruźlicze. Leki przeciwwirusowe. Leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpierwotniakowe, leki przeciw robakom. Ogólne informacje o lekach przeciwnowotworowych.
14 18 stycznia ’21 Antybiotyki- zagadnienia kliniczne
15 25 stycznia 2021 III KOLOKWIUM TESTOWE
CDK ul. Łazarza 16: Aule AB, godz. 18.00 -19.00
Antybiotyki
PRZERWA – SESJA ZIMOWA (28.01.2021 – 24.02.2021)
16 1 marca ‘21 Leki hormonalne.
17 8 marca ‘21 Leki układu oddechowego.
18 15 marca ‘21 Leki układu pokarmowego.
19 22 marca ‘21 Leki kardiologiczne.
20 29 marca ’21 Elementy toksykologii.
PRZERWA ŚWIĄTECZNA (01.04 – 06.04.2021)
21 12 kwietnia ’21 Farmakologia kliniczna- problemy istotne dola stomatologa.
22 19 kwietnia ‘21 IV KOLOKWIUM TESTOWE
CDK ul. Łazarza 16: Aule ABC, godz. godz. 18.00-19.00
Farmakologia poszczególnych układów.
23 26 kwietnia ‘21 Repetytorium z receptury.
24 Sprawdzian z receptury lekarskiej
(nie później niż do 15 maja !)
25 TEST KOŃCOWY: xx.06.2021r
CDK ul. Łazarza 16: Aule AB, godz.do ustalenia

Wielkość fontu
Kontrast