Rok III

III rok Wydział Lekarski kierunek: lekarsko-dentystyczny

Rok akademicki 2023/2024

Regulamin zajęć z Farmakologii

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów i egzaminów
na kierunku lekarsko- dentystycznym WL UJ CM
można znaleźć na stronie wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Kurs Farmakologii dla III roku kierunku lekarsko- dentystycznym obejmuje wykłady i ćwiczenia na których obecność jest obowiązkowa.

Wykłady

Wszystkie wykłady są asynchronicznie, przeprowadzane w formie zdalnej – dostępne na platformie Pegaz.

Ćwiczenia

 1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Na każde seminarium student powinien być przygotowany do odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ocenę w zakresie obowiązującego materiału. Brak przygotowania na zajęcia może być podstawą do niezaliczenia zajęć i jest traktowany jako nieobecność na nich.
 2. W ciągu roku dopuszczalne są dwie (2) usprawiedliwione nieobecności. Wymagają one zaliczenia zaległości u asystenta prowadzącego zajęcia. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni do sekretariatu Katedry.
 3. Nieobecności nieusprawiedliwione, brak zaliczenia zaległości w przypadku nieobecności usprawiedliwionych lub niezaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego (na skutek nieprzygotowania lub nieodpowiedniego zachowania) są podstawą do niedopuszczenia do testu końcowego.
 4. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą, ma możliwość odrobienia ich z dowolną grupą w danym tygodniu dydaktycznym.
 5. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 obowiązują zasady hybrydowego lub zdalnego systemu realizacji seminariów.

Kolokwia

 1. W trakcie kursu farmakologii na roku III organizowane są cztery kolokwia testowe (60 pytań, 60 minut), każde pytanie z jedną prawidłową odpowiedzią. Każde z kolokwiów ma tylko jeden termin.
 2. Kolokwia są traktowane jak egzaminy częściowe z przedmiotu, dlatego istnieje możliwość zwolnienia z testu końcowego dla najlepszych studentów, którzy uzyskają wyróżniające się osiągnięcia w nauce przedmiotu (punktacja z 4 kolokwiów testowych oraz ze sprawdzianu z receptury lekarskiej). Lista osób zwolnionych z testu końcowego oraz zastosowane kryteria uznania osiągnięć za wyróżniające będzie podana po ostatnich zajęciach. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia i przystąpienia do testu końcowego w zwyczajnym trybie.
 3. Obecność na kolokwiach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (podobnie jak na teście końcowym) jest równoznaczna z uzyskaniem 0 punktów i utratą możliwości jego zdawania (utrata terminu). W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności (patrz p.2 „Ćwiczenia”) zaległe kolokwium/kolokwia można zdawać po zakończeniu kursu farmakologii w terminie uzgodnionym z Koordynatorem (jeden termin dla wszystkich osób).
 4. Istnieje możliwość wglądu studenta do ocenionej pracy pisemnej w szczególności arkusza egzaminacyjnego oraz karty odpowiedzi do prac pisemnych zgodnie z ogłoszeniem Prodziekana ds. studenckich:
  wl.cm.uj.edu.pl/ogloszenia/prawo-studenta-do-wgladu-do-ocenionej-pracy-pisemnej-w-szczegolnosci-arkusza-egzaminacyjnego-oraz-karty-odpowiedzi-do-prac-pisemnych.
 5. Sprawdzian z praktycznej umiejętności zapisywania recept odbywa się na końcu kursu i polega na napisaniu 5 recept, każda oceniana jest w skali punktowej 0-1-2 pkt. – maksymalnie można zdobyć 10 pkt. Sprawdzian ma jeden termin, a jego wynik nie podlega poprawianiu.
 6. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 kolokwia odbędą się w formie zdalnej.

Test końcowy

 1. Warunkiem przystąpienia do testu końcowego konieczny jest uzyskanie sumarycznego wyniku co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich czterech kolokwiów (wyniki z poszczególnych kolokwiów kumulują się). Osoby niedopuszczone do testu końcowego otrzymują w I terminie końcową ocenę niedostateczną i przystępują do testu końcowego w II terminie. Dokładna data II terminu (pierwsza połowa września) ogłoszona będzie przed przerwą wakacyjną.
 2. Test końcowy ma formę 90 pytań (90 minut), z zakresu całości przerabianego w trakcie kursu materiału. Test w II terminie ma również formę 90 pytań testowych.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania. Przywrócenie terminu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na teście końcowym wymaga pisemnej akceptacji Dziekana.
 4. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 dopuszcza się rezygnację z testu końcowego. W takiej ocena końcowa wystawiona będzie na podstawie wyników wszystkich czterech egzaminów cząstkowych (kolokwiów) oraz sprawdzianu z receptury.

Ocena końcowa

 1. Na ocenę końcową z przedmiotu (zarówno w I, jak i w II terminie) składają się:
  • punktacja z 4 kolokwiów testowych,
  • punktacja z testu końcowego (odpowiednio I albo II termin),
  • oraz punktacja ze sprawdzianu z praktycznej umiejętności zapisywania recept.

  Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o uzyskaną przez studenta sumę wag.

  Suma wag poszczególnych składowych oceny wyliczana jest następująco: (suma punktów za 4 kolokwia testowe x 1, czyli maksymalnie 240 punktów ) + (test końcowy x 5, czyli maksymalnie 450 punktów) + (punkty ze sprawdzianu z praktycznej umiejętności zapisywania recept x 1, czyli maksymalnie 10 punktów).
  Suma wag wynosi więc maksymalnie 700 punktów.

 2. Zarówno w I, jak i w II terminie pozytywną ocenę końcową student otrzymuje po przekroczeniu progu co najmniej 60% punktów sumy wag (420 pkt).

Zwracamy uwagę, że uzyskanie 60% punktów z testu końcowego nie musi przesądzać o pozytywnej ocenie końcowej!

Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik Katedry wyłącznie z udziałem lub po zasięgnięciu opinii Koordynatora kursu.

Progi dla oceny końcowej:

% SUMY WAG Ocena
60 – 74,9% dst
75 – 84,9% +dst
85 – 89,9% db
90 – 94,9% +db
95% i więcej bdb

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii
dla III roku kierunku lekarsko- dentystycznego:

Literatura podstawowa:

 1. Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. PZWL II wydanie uaktualnione i rozszerzone 2019.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.

Literatura uzupełniająca:

Materiały dydaktyczne od wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia.

Receptura:

 1. Materiały dydaktyczne od asystenta prowadzącego zajęcia.
 2. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.
 3. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). Robak J, Kostka-Trąbka E, Bieroń K, Grodzińska L. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.

Harmonogram zajęć dla grup studentów III roku WL-D w roku akademickim 2023/2024

Dzień tygodnia Godzina Grupa Miejsce
Poniedziałek 15:00 -17:30 1, 2 AULA C CDK ul. Św. Łazarza 16
17:30 -20:00 3, 4
 
KOLOKWIA ZAWSZE PONIEDZIAŁEK Aule C i D CDK ul. Św. Łazarza 16

 

Nr ćw. Data Temat ćwiczeń/seminarium
1 2.10.2023 Wprowadzenie do farmakologii. Leki obwodowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem środków wpływających na układ cholinergiczny i adrenergiczny.
2 9.10.2023 Autakoidy lipidowe, prostanoidy i ich analogi jako leki. Niesterydowe leki przeciwzapalne – mechanizm działania, działania niepożądane. Leki stosowane w wybranych schorzeniach zapalnych.
3 16.10.2023 Tlenek azotu, rola w fizjologii i patofizjologii. Leki spazmolityczne, inhibitory fosfodiesterazy, antagoniści wapnia. Serotonina i leki działające na receptory serotoninergiczne. Histamina i leki działające na receptory histaminowe. Leki układu Renina – Angiotensyna – Aldosteron (RAAs). Adenozyna i leki działające na receptory purynergiczne.
23.10.2023 I KOLOKWIUM TESTOWE
CDK UL. ŁAZARZA 16: AULE CD, GODZ. 18:00 -19:00
FARMAKODYNAMIKA. OBWODOWY UKŁAD NERWOWY. AUTAKOIDY. ZAPALENIE.
4 30.10.2023 Farmakologiczne zwalczanie bólu. Drabina analgetyczna wg WHO. Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe – aspekty praktyczne. Narkotyczne leki przeciwbólowe. Glikokortykosterydy i leki biologiczne – wybrane aspekty użycia jako leki przeciwzapalne i immunosupresyjne. Farmakoterapia bólu w stomatologii (w tym neuralgia n. trójdzielnego, ból poekstrakcyjny i inne).
5 6.11.2023 Leki znieczulające miejscowo. Farmakologia znieczulenia ogólnego. Leki miorelaksacyjne.
6 13.11.2023 Leki uspokajające, anksjolityczne i nasenne.
Neuroleptyki. Leki p/depresyjne.
7 20.11.2023 Leki O.U.N. Leki p/padaczkowe. Farmakoterapia zespołu Parkinsona oraz inne schorzenia neurodegeneracyjne.
27.11.2023 II KOLOKWIUM TESTOWE
CDK UL. ŁAZARZA 16: AULE CD, GODZ. 18:00 -19:00
CNS. ANALGEZJA. ZNIECZULENIE MIEJSCOWE.
8 4.12.2023 Aseptyka i antyseptyka. Leki odkażające miejscowo. Efekty uboczne antybiotykoterapii. Najczęstsze błędy antybiotykoterapii. Racjonalna antybiotykoterapia w schorzeniach stomatologicznych. Problemy antybiotykooporności.
9 11.12.2023 Sulfonamidy i inhibitory reduktazy dihydrofolianu, nitrofurany, nitroimidazole, chinolony. Antybiotyki działające na syntezę ściany komórkowej.
10 18.12.2023 Antybiotyki hamujące syntezę białek, antybiotyki o innych mechanizmach działania. Leki przeciwgruźlicze. Leki przeciwwirusowe. Leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpierwotniakowe, leki przeciw robakom. Ogólne informacje o lekach przeciwnowotworowych.
25.12.2023 – 7.01.2024 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – NOWY ROK
11 8.01.2024 Antybiotyki- zagadnienia kliniczne.
Powtórzenie materiału.
15.01.2024 III KOLOKWIUM TESTOWE
CDK UL. ŁAZARZA 16: AULE CD GODZ. 18:00 – 19:00
ANTYBIOTYKI.
12 22.01.2024 Receptura wprowadzenie: nazwa chemiczna, nazwa międzynarodowa, nazwa handlowa leku oraz znak towarowy. Nazwy zwyczajowe. Aktualne przepisy dotyczące zapisywania recept. Receptura – leki o działaniu miejscowym, leki o działaniu ogólnym.
29.01.2024 SPRAWDZIAN Z RECEPTURY LEKARSKIEJ
CDK UL. ŁAZARZA 16: AULE CD GODZ. 18:00 – 19:00
01.02.2024 – 25.02.2024 PRZERWA – SESJA ZIMOWA
26.02.2024 SPRAWDZIAN Z RECEPTURY LEKARSKIEJ
CDK UL. ŁAZARZA 16: AULE CD GODZ. 18:00 – 19:00
14 04.03.2024 Leki hormonalne.
15 11.03.2024 Leki układu oddechowego. Leki wykrztuśne, mukolityki, mukokinetyki, leki przeciwkaszlowe. Podstawowe wiadomości o farmakoterapii astmy oskrzelowej i POChP.
16 18.03.2024 Leki układu pokarmowego. Leki wpływające na czynność ślinianek. Leki przeciwwymiotne i wywołujące wymioty. Farmakoterapia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Leki przeciwbiegunkowe, przeczyszczające. Leczenie otyłości. Podstawy farmakoterapii wirusowych zapaleń wątroby.
17 25.03.2024 Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe.
6.04.2023 – 11.04.2023 ŚWIĘTA WIELKANOCNE
18 08.04.2024 Elementy toksykologii.
19 15.04.2024 Farmakologia kliniczna- problemy istotne dla stomatologa.
22.04.2024 IV KOLOKWIUM TESTOWE
CDK UL. ŁAZARZA 16: AULE CD, GODZ. GODZ 18:00-19:00
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADÓW I FARMAKOLOGIA KLINICZNA.
20 29.04.2023 Zaległe kolokwia – termin do ustalenia z koordynatorem
06.05.2024 TEST KOŃCOWY
CDK ul. Łazarza 16: Aule CD godz. 18:00

 

WYKŁADY – ZDALNE ASYNCHRONICZNE

Nr Data Temat Kol.  
1 2.10.2023  Wprowadzenie do farmakologii Do I kolokwium Test końcowy
2 9.10.2023  UKŁADY: cholinergiczny, adrenergiczny.
3 16.10.2023  Autakoidy, NSAID (aspekty praktyczne).
4 30.10.2023  BÓL – leczenie, drabina analgetyczna. Do II kolokwium
5 6.11.2023  ANESTEZJA, ANALGEZJA.
6 13.11.2023  CNS: leki nasenne, psychiatryczne, stosowane w leczeniu wybranych schorzeniach neurologicznych.
7 20.11.2023  Pacjent z zaburzeniami ze strony CSN na fotelu u stomatologa.
8 4.12.2023  Antybiotyki przeciwbakteryjne. Do III kolokwium
9 11.12.2023  Antybiotyki – aspekty praktyczne. Leki przeciwgrzybicze, leki przeciwwirusowe.
10 18.12.2023  Leki przeciwnowotworowe, immunosupresyjne i immunostymulujące – wybrane aspekty.
11 8.01.2024  Farmakokinetyka. Farmakologia kliniczna: odrębności farmakoterapii różnych grup wiekowych. Kobieta w ciąży w gabinecie stomatologicznym Do IV kolokwium
12 4.03.2024  Leki hormonalne – GKS, leczenie cukrzycy, hormony tarczycy, leczenie osteoporozy.
13 11.03.2024  Leki stosowane w schorzeniach układu oddechowego.
14 18.03.2024  Leki stosowane w schorzeniach układu pokarmowego.
15 25.03.2024  Leki stosowane w schorzeniach układu krążenia.
16 8.04.2024  Interakcje lekowe istotne dla interwencji stomatologicznych. Elementy toksykologii.
17 15.04.2024  Leki stosowane miejscowo w praktyce stomatologa.
18 29.04.2024  Farmakologia stanów nagłych.

 

Kontakt do koordynatora:

dr Magdalena Bartuś
magdalena.bartus@uj.edu.pl