Rok III

III rok Wydział Lekarski kierunek: lekarsko-dentystyczny rok akademicki 2019/2020

Regulamin zajęć z Farmakologii

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów i egzaminów
na kierunku lekarsko- dentystycznym WL UJ CM
można znaleźć na stronie wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarsko-dentystyczny

Kurs Farmakologii dla III roku kierunku lekarsko-dentystycznego obejmuje wykłady i ćwiczenia na których obecność jest obowiązkowa.

Ćwiczenia

 1. Obecnośćna seminariach jest obowiązkowa. Na każde seminarium student powinien być przygotowany do odpowiedzi ustnej lub pisemnej na ocenę w zakresie obowiązującego materiału. Brak przygotowania na zajęcia może być podstawą do niezaliczenia zajęć i jest traktowany jako nieobecność na nich.
 2. W ciągu roku dopuszczalne są dwie(2) usprawiedliwione nieobecności. Wymagają one zaliczenia zaległości u asystenta prowadzącego zajęcia. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni do sekretariatu Katedry lub koordynatora zajęć.
 3. Nieobecności nieusprawiedliwione, brak zaliczenia zaległości w przypadku nieobecności usprawiedliwionych lub niezaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego (na skutek nieprzygotowania lub nieodpowiedniego zachowania) są podstawą do niedopuszczenia do testu końcowego.
 4. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą, ma możliwość odrobienia ich z dowolną grupą w danym tygodniu dydaktycznym.

Kolokwia

 1. W trakcie kursu farmakologii na roku III organizowane są cztery kolokwia testowe (60 pytań, 60 minut), każde pytanie z jedną prawidłową odpowiedzią. Każde z kolokwiów ma tylko jeden termin.
 2. Kolokwia są traktowane jak egzaminy częściowe z przedmiotu. Istnieje zatem możliwość zwolnienia z testu końcowego dla najlepszych studentów, którzy uzyskają wyróżniające się osiągnięcia w nauce przedmiotu (punktacja z 4 kolokwiów + punktacja ze sprawdzianu z receptury). Lista osób zwolnionych z testu końcowego, z podaniem kryteriów zastosowanych do uznania wyników za wyróżniające, będzie podana do wiadomości po ostatnich zajęciach. Istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia i przystąpienia do testu końcowego w normalnym trybie.
 3. Obecność na kolokwiach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (podobnie jak na teście końcowym) jest równoznaczna z uzyskaniem 0 punktów i utratą możliwości jego zdawania (utrata terminu). W przypadkach usprawiedliwionej nieobecności (patrz p.2 “Ćwiczenia”) zaległe kolokwium/ kolokwia można zdawać po zakończeniu kursu farmakologii w terminie uzgodnionym z Koordynatorem (jeden termin dla wszystkich osób).
 4. Sprawdzian z praktycznej umiejętności zapisywania recept odbywa się na końcu kursu i polega na napisaniu 5 recept, każda oceniana jest w skali punktowej 0-2 pkt. – maksymalnie można zdobyć 10 pkt. Sprawdzian ma jeden termin, a jego wynik nie podlega poprawianiu.

Test końcowy

 1. Do dopuszczenia do testu końcowego konieczny jest sumaryczny wynik co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich czterech kolokwiów (wyniki z poszczególnych kolokwiów kumulują się). Osoby niedopuszczone do testu końcowego otrzymują w I terminie końcową ocenę niedostateczną i przystępują do testu końcowego w II terminie. Dokładna data II terminu (pierwsza połowa września) ogłoszona będzie przed przerwą wakacyjną.
 2. Test końcowy ma formę 90 pytań (90 minut), z zakresu całości przerabianego w trakcie kursu materiału. Test w II terminie ma również formę 90 pytań testowych.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania. Przywrócenie terminu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na teście końcowym wymaga pisemnej akceptacji Dziekana.

Ocena końcowa

 1. Na ocenę końcową z przedmiotu (zarówno w I, jak i w II terminie) składają się:
  • punktacja z 4 kolokwiów testowych,
  • punktacja z testu końcowego (odpowiednio I albo II termin),
  • oraz punktacja ze sprawdzianu z praktycznej umiejętności zapisywania recept.

  Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o uzyskaną przez studenta sumę wag.

  Suma wag poszczególnych składowych oceny wyliczana jest następująco: (suma punktów za 4 kolokwia testowe x 1, czyli maksymalnie 240 punktów ) + (test końcowy x 5, czyli maksymalnie 450 punktów) + (punkty ze sprawdzianu z praktycznej umiejętności zapisywania recept x 1, czyli maksymalnie 10 punktów). Suma wag wynosi więc maksymalnie 700 punktów.

 2. Zarówno w I, jak i w II terminie pozytywną ocenę końcową student otrzymuje po przekroczeniu progu co najmniej 60% punktów sumy wag (420 pkt).

Zwracamy uwagę, że uzyskanie 60% punktów z testu końcowego nie musi przesądzać o pozytywnej ocenie końcowej!

Sprawy sporne rozstrzyga kierownik jednostki wyłącznie z udziałem lub po zasięgnięciu opinii koordynatora odpowiedniego kursu.

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii
dla III roku kierunku lekarsko- dentystycznego:

Literatura podstawowa:

 1. Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. Wydanie II poprawione i uzupełnione, PZWL 2017.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.

Literatura uzupełniająca:

Materiały dydaktyczne od wykładowców i asystentów prowadzących zajęcia.

Receptura:

 1. Materiały dydaktyczne od asystenta prowadzącego zajęcia.
 2. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.
 3. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). Robak J, Kostka-Trąbka E, Bieroń K, Grodzińska L. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.

Wykłady

Data Wyk. Tytuł Opis
2019-10-03 1 Wprowadzenie Wprowadzenie do farmakologii. Farmakodynamika – mechanizmy działania leków.
2019-10-10 2 Układy: cholinergiczny, adrenergiczny. Autonomiczny układ nerwowy. Układ parasympatyczny i receptory cholinergiczne. Leki działające na układ cholinergiczny. Sympatyczny układ nerwowy i receptory adrenergiczne. Leki działające na receptory adrenergiczne.
2019-10-17 3 Autakoidy, NSAID (aspekty praktyczne). Autakoidy, histamina, angiotensyna, bradykinina i ich antagoniści. Serotonina i leki antyserotoninowe. Eikozanoidy- zastosowanie w medycynie. NSAID – farmakologia.
2019-10-24 4 Ból – leczenie, drabina analgetyczna. Leczenie bólu. Niesteroidowe leki przeciwzapalne – zastosowanie i objawy niepożądane. Leki opioidowe. Drabina analgetyczna.
2019-11-07 5 CNS: leki nasenne, psychiatryczne, stosowane w leczeniu wybranych schorzeń neurologicznych. Leki ośrodkowego układu nerwowego. Przekaźnictwo nerwowe w ośrodkowym układzie nerwowym. Leki nasenne i uspokajające, alkohole ze szczególnym uwzględnieniem etanolu. Leki stosowane w psychiatrii. Leki przeciwlękowe, neuroleptyki, antydepresanty.
2019-11-14 6 Pacjent z zburzeniami ze strony CSN na fotelu u stomatologa. Padaczka, ADHD, autyzm, demencja.
2019-11-21 7 Anestezja, analgezja. Leki znieczulające miejscowo oraz leki znieczulenia ogólnego, ich mechanizm działania, zastosowanie w stomatologii i objawy niepożądane.
2019-11-28 8 Antybiotyki przeciwbakteryjne Antybiotyki beta-laktamowe, aminoglikozydy, tetracykliny, chloramfenikol, makrolidy.
2019-12-05 9 Antybiotyki – kontynuacja, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwwirusowe. Leki stosowane w gruźlicy. Antybiotyki i syntetyczne leki przeciwgrzybicze. Leki przeciwwirusowe.
2019-12-12 10 Leki przeciwnowotworowe, immunosupresyjne i immunostymulujace – wybrane aspekty. Podstawy chemioterapii nowotworów. Leki immunosupresyjne i immunostymulujące.
2019-12-19 11 Hormony. Hormony i antagoniści hormonów ze szczególnym uwzględnieniem glikokortykosteroidów, hormony tarczycy. Farmakoterapia cukrzycy i leczenie osteoporozy.
2020-01-09 12 Kardiologia. Farmakoterapia chorób układu krążenia: Choroba niedokrwienna serca, zawał m. sercowego. Niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia rytmu serca, hyperlipoproteinemie, leki przeciwpłytkowe, leki przeciwzakrzepowe i fibrynolityczne.
2020-01-16 13 Układ oddechowy. Farmakoterapia chorób układu oddechowego.
2020-01-23 14 Układ pokarmowy. Farmakoterapia chorób przewodu pokarmowego.
2020-02-27 15 Interakcje lekowe istotne dla interwencji stomatologicznych. Elementy toksykologii. Interakcje leków stosowanych w stomatologii. Farmakoterapia odczynów alergicznych po lekach i preparatach stomatologicznych. Najważniejsze zatrucia, odtrutki i używki
2020-03-05 16 Farmakologia stanów nagłych. Farmakoterapia niektórych ostrych stanów zagrożenia życia (zatrzymanie krążenia, wstrząs anafilaktyczny, zawał serca mięśniowego, ostre zaburzenia rytmu serca, stan astmatyczny, przełom nadciśnieniowy, śpiączki cukrzycowe, udar mózgu, stany drgawkowe)
2020-03-12 17 Farmakokinetyka. Farmakologia kliniczna: odrębności farmakoterapii różnych grup wiekowych. Kobieta w ciąży w gabinecie stomatologicznym. Farmakokinetyka – dynamika absorpcji, dystrybucji i eliminacji leków. Odrębności farmakoterapii wieku rozwojowego i w wieku podeszłym. Zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji.
2020-03-19 18 Leki stosowane miejscowo w praktyce stomatologa.

Ćwiczenia

Data Ćw. Tytuł Opis
2019-10-07 1 Receptura Receptura wprowadzenie: Nazwa chemiczna, nazwa międzynarodowa, nazwa handlowa leku oraz znak towarowy. Nazwy zwyczajowe. Aktualne przepisy dotyczące zapisywania recept. Receptura – leki o działaniu miejscowym, leki o działaniu ogólnym.
2019-10-14 2 Obwodowy układ nerwowy Wprowadzenie do farmakologii. Acetylocholina i jej rola w układzie parasympatycznym, zwojach wegetatywnych, oraz płytce nerwowo-mięśniowej. Leki układu cholinergicznego. Toksykologia substancji działających na układ cholinergiczny. Katecholaminy i ich rola w układzie sympatycznym. Biosynteza, transport, magazynowanie, gospodarka neuroprzekaźnikami w układzie adrenergicznym, receptory adrenergiczne. Leki układu adrenergicznego.
2019-10-21 3 Autakoidy Tlenek azotu, rola w fizjologii i patofizjologii. Skurcz mięśni gładkich i leki spazmolityczne, inhibitory fosfodiesterazy, antagoniści wapnia. Serotonina i leki działające na receptory serotoninergiczne. Histamina i jej rola w procesach zapalnych i uczuleniowych, rodzaje receptorów histaminowych i leki działające na receptory histaminowe. Układ Renina – Angiotensyna – Aldosteron (RAAs) i jego rola w regulacji mineralnej organizmu i ciśnienia tętniczego krwi, bradykinina, endotelina i peptydy natriuretyczne, leki wpływające na układ RAAs. Adenozyna i leki działające na receptory purynergiczne.
2019-10-28 4 Zapalenie Rola autakoidów w procesie zapalnym, Autakoidy lipidowe, prostanoidy i ich analogi jako leki. Niesterydowe leki przeciwzapalne – mechanizm działania, działania niepożądane. Leki stosowane w wybranych schorzeniach zapalnych.
2019-11-04 5 Test 1 Obwodowy układ nerwowy. Autakoidy. Zapalenie.
2019-11-18 6 Ośrodkowy układ nerwowy Ośrodkowy układ nerwowy, neurotransmitery i neuromodulatory. Neuroleptyki. Mechanizm działania i zastosowania.Padaczka – etiologia i podział. Leki przeciwpadaczkowe. Postępowanie w napadzie drgawek. Zespół Parkinsona. Podłoże patofizjologiczne i sposoby leczenia.
2019-11-25 7 Leki nasenne oraz znieczulenie ogólne Leki uspokajające, anksjolityczne i nasenne. Leki miorelaksacyjne. Znieczulenie ogólne. Mechanizm działania leków znieczulających ogólnie. Zależność pomiędzy budową i działaniem leków stosowanych w narkozie.
2019-12-02 8 Znieczulenie miejscowe Leki znieczulające miejscowo. Zależność między strukturą a mechanizmem działania. Rodzaje znieczulenia miejscowego. Interakcja leków znieczulających z lekami obkurczającymi naczynia. Wpływ pH na penetrację tych leków w tkance oraz ich siłę działania. Inne zastosowania leków znieczulających miejscowo. Efekty niepożądane działania leków znieczulających miejscowo.
2019-12-09 9 Analgezja, Farmakoterapia bólu (klin.) Mechanizmy powstawania, przewodzenia i percepcji bólu. System endogennych opioidów i receptorów opioidowych. Drabina analgetyczna wg WHO. Niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe – praktyczne aspekty zastosowania w zwalczaniu bólu. Narkotyczne leki przeciwbólowe, działanie, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Glikokortykosterydy i leki biologiczne -wybrane aspekty użycia jako leki przeciwzapalne i immunosupresyjne. Farmakologia kliniczna leków przeciwbólowych. Farmakoterapia bólu w stomatologii (w tym neuralgia n. trójdzielnego, ból poekstrakcyjny i inne
2019-12-16 10 Test 2 CNS, analgezja, znieczulenie miejscowe
2020-01-13 11 Antybiotyki (klin.) Aseptyka i antyseptyka. Leki odkażające miejscowo. Następstwa zakażeń zębopochodnych i wskazania do ogólnego stosowania antybiotyków. Efekty uboczne antybiotykoterapii. Racjonalna antybiotykoterapia w schorzeniach stomatologicznych. Najczęstsze błędy antybiotykoterapii. Problemy antybiotykooporności
2020-01-20 12 Antybiotyki cd Sulfonamidy i inhibitory reduktazy dihydrofolianu, nitrofurany, nitroimidazole, chinolony. Antybiotyki: mechanizm działania i zastosowanie poszczególnych grup. Antybiotyki działające na syntezę ściany komórkowej.
2020-01-27 13 Antybiotyki cd Antybiotyki hamujące syntezę białek, antybiotyki o innych mechanizmach działania. Leki przeciwgruźlicze. Leki przeciwwirusowe. Leki przeciwgrzybicze, leki przeciwpierwotniakowe, leki przeciw robakom. Ogólne informacje o lekach przeciwnowotworowych.
2020-02-24 14 Test 3 Antybiotyki.
2020-03-02 15 Hormony (1) Oś podwzgórze – przysadka. Przysadkowe czynniki wpływające na gospodarkę hormonalną. Fizjologiczne działanie hormonów produkowanych przez tarczycę, leczenie nadczynności i niedoczynności tarczycy. Działanie hormonów produkowanych przez przytarczyce, rola witamin D i PTH w gospodarce wapniowej, leczenie osteoporozy. Nadnercza – zestawienie dotąd poznanych leków. Neurohormonalna kontrola funkcji układu rozrodczego u kobiet i mężczyzn. Hormony produkowane przez trzustkę. Fizjologiczna regulacja poziomu glikemii. Farmakoterapia cukrzycy.
2020-03-09 16 Hormony(2) + układ oddech GKS- oś podgórze -przysadka – nadnercza, mechanizmy działania GKS, przedstawieciele, działania niepożądane, zastosowanie. Choroby układu oddechowego: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, leki wykrztuśne i przeciwkaszlowe.
2020-03-16 17 Kardiologia nerka , układ pokarmowy. Rola nerek w regulacji ciśnienia krwi, leki moczopędne. Choroby układu krążenia: miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, choroba nadciśnieniowa i ich leczenie. Zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia krzepliwości. Choroby układu pokarmowego: choroba wrzodowa i jej leczenie, leki przeciwwymiotne, prokinetyczne i zapierające.
2020-03-23 18 Test 4 Hormony. Farmakologia kliniczna.
2020-03-30 19 Sprawdzian z receptury Umiejętność przepisywania leków działających miejscowo i ogólnie.
Wielkość fontu
Kontrast