Rok III

Kierunek Dietetyka III rok 2023/2024

FARMAKOLOGIA I FARMAKOTERAPIA ŻYWIENIOWA ORAZ INTERAKCJE LEKÓW Z ŻYWNOŚCIĄ
2/2

 

Regulamin zaliczenia przedmiotu:

 1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna
  usprawiedliwiona nieobecność. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia
  lekarskie wystawione przez lekarza POZ dostarczone w terminie 7 dni do
  sekretariatu Katedry Farmakologii lub do koordynatora zajęć. W przypadku
  dłuższych nieobecności sposób zaliczenia zaległości należy ustalić z
  koordynatorem zajęć i kierownikiem Katedry.
 2. Nieobecności nieusprawiedliwione są podstawą do niedopuszczenia do
  testu końcowego.
 3. Podstawą zaliczenia kursu (zaliczenie z oceną) jest zdanie testu
  końcowego obejmującego zakres wiedzy z dwóch semestrów. Test końcowy
  zawiera 50 pytań (50 min), uzyskanie 60 % punktów jest postawą do
  otrzymania oceny dst.


  Progi dla oceny końcowej:

  % pkt Ocena
  60 – 74,9% dst
  75 – 84,9% +dst
  85 – 89,9% db
  90 – 94,9% +db
  95% i więcej bdb

   

 4. W przypadku ogłoszenia ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2
  obowiązują zasady hybrydowego lub zdalnego nauczania.
 5. Sprawy sporne rozstrzyga kierownik Katedry z udziałem koordynatora
  zajęć.

Rekomendowane podręczniki

 1. Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. PZWL II wydanie
  uaktualnione i rozszerzone 2019.
 2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R.
  PZWL 2015.

Harmonogram zajęć

Wykłady

online asynchroniczne na platformie Pegaz

 1. System endogennych opioidów i receptorów opioidowych. Narkotyczne leki
  przeciwbólowe i NLPZ. Działanie, wskazania i przeciwwskazania do ich
  stosowania.
 2. Leki wpływające na układ krwiotwórczy- niedokrwistość z niedoboru
  żelaza, niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego oraz witaminy B12.
 3. Interakcje pomiędzy lekami a żywnością, interakcje leków z
  suplementami diety.
 4. Podstawy farmakologii ogólnej- mechanizmy działania leków,
  farmakokinetyka, wpływ masy ciała na zmiany farmakokinetyki leków,
  toksyczne efekty działania leków.

Seminaria

Sala wykładowa B CDK ul. Św. Łazarza 16.

 1. 11.12.2023 – poniedziałek 11:30 – 13:00 – temat 1
  Etanol i jego działanie. Metanol i glikol etylenowy – zatrucia.
  Uzależnienia i ich rodzaje. Podstawowe grupy leków mogące powodować
  uzależnienia.
 2. 14.12.2023 – czwartek 13:00 – 14:30 – temat 2
  Zespół metaboliczny, dyslipidemie, insulinooporność , obraz kliniczny,
  farmakoterapia, mechanizmy działania leków hipolipemizujących.
 3. 18.12.2023 – poniedziałek 10:00 – 11:30 – temat 3
  Farmakologia leków przeciwzakrzepowych, przeciwpłytkowych,
  fibrynolitycznych. Wpływ diety na skuteczność leczenia
  przeciwzakrzepowego.
 4. 08.01.2024 – poniedziałek 11:30 – 13:00 – temat 4
  Leki ziołowe – możliwości ich wykorzystania w leczeniu nadwagi i otyłości,
  specyfika działania leków pochodzenia naturalnego.
 5. 11.01.2024 – czwartek 11:30 – 13:00 – temat 5
  Hormony produkowane przez trzustkę. Fizjologiczna regulacja poziomu
  glikemii, klasyfikacja zaburzeń hipoglikemicznych i ich farmakoterapia.
  Niepożądane działania leków na poziom glikemii.
 6. 15.01.2024 – poniedziałek 11:30 – 13:00 – temat 6
  Farmakoterapia wybranych jednostek chorobowych, przypadki kliniczne,
  repetytorium.